torna

Detall de la notícia

Servei de Dipositaria

El Servei de Dipositaria de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, (en endavant, la Dipositaria) exerceix les funcions de registre i custòdia de les garanties i els dipòsits que es constitueixen a favor dels ens del sector públic següents:

 • La Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • El Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut).
 • L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA).
 • L’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB).
 • El Centre Balears Europa (CBE).
 • El Consorci d’Aigües de les Illes Balears.
 • El Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears.
 • El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears.
 • El Consorci de Transports de Mallorca (CTM).
 • El Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB).
 • El Consorci per al Desenvolupament d’Actuacions de Millora i Construcció d’Infraestructures al Territori de l’Entitat Local Menor de Palmanyola.
 • El Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB).
 • El Consorci Velòdrom Illes Balears (VIB).
 • L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
 • L’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC).
 • El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).
 • La Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB).
 • L’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC).
 • L’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE).
 • L’Institut Balear de la Natura (IBANAT).
 • L’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI).
 • L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)
 • L'Institut d'Estudis Culturals de les Illes Balears (ICIB)
 • L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI).
 • El Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA).
 • L'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP) (abans SEMILLA).
 • Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

També els organismes autònoms:

 • Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
 • Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
 • Institut Balear de la Dona (IBDONA)
 • Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
 • Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

El servei d’atenció del públic es fa de manera presencial, per via telefònica i per correu electrònic, i informa a les persones interessades sobre aspectes com les modalitats de garantia admeses, els requisits que han de complir els instruments utilitzats com a garantia i les entitats que les presten, i també sobre els processos per registrar les garanties i els dipòsits, la custòdia, la devolució i l’execució.

Pàgina (en construcció) amb models de garanties segons la seva finalitat

Procediment d'execució de les garanties

Procediment de devolució de les garanties i dels dipòsits

Dades de contacte:
Palau Reial, 17, 1r pis 07001 Palma
Telèfon d'informació: 971 17 71 08
Fax: 971 17 63 31
Horari d'atenció al públic: de 9 a 14 hores de dilluns a divendres (excepte festius).
Correu electrònic: dipositaria@tresorer.caib.es