torna

Detall de la notícia

Informació referent a autoritzacions derivades de la llei de joc i apostes

 

Informació referent a autoritzacions derivades de la Llei del joc i les apostes

 

Les persones titulars de les autoritzacions i els permisos que s’hagin atorgat derivats de la Llei del joc i les apostes han d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

L’ incompliment de les obligacions tributàries en matèria de joc durant el seu període de vigència, pot donar com a conseqüència la revocació de les autoritzacions (art. 3 Llei 8/2014, del joc i les apostes a les Illes Balears).