torna

Detall de la notícia

Imatge 2480422

Transferències i traspassos

A)    Impulsar, assessorar, coordinar i executar la política de transferències de l’Administració General de l’Estat a la Comunitat Autònoma

Funcions i serveis:

  • Donar suport tècnic i administratiu a la representació de les Illes Balears en la Comissió Mixta de Transferències Estat-Illes Balears.
  • Integrar, conjuntament amb els òrgans corresponents de l’Administració de la Comunitat Autònoma, la representació permanent de les Illes Balears en els processos de negociació amb l’Administració General de l’Estat per identificar les funcions i els serveis que s’han de veure afectats per un traspàs concret, i també els béns, els drets i les obligacions inherents.
  • Culminar els traspassos de funcions i serveis en fase de negociació en ponències tècniques.
  • Continuar la identificació dels nous àmbits competencials de la Comunitat Autònoma —després de la reforma de l’Estatut d’autonomia— i mantenir converses amb l’Administració General de l’Estat a l’efecte dels corresponents traspassos de funcions i serveis.

 B)    Impulsar, assessorar i coordinar la política de traspassos de les funcions i els serveis als consells insulars en les matèries de les competències que els són pròpies

Funcions i serveis:

  • Assistir i assessorar la representació del Govern de les Illes Balears en el si de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars prevista en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia i creada mitjançant el Decret 130/2007, de 19 d’octubre.
  • Participar en el si dels òrgans interns col·legiats de la Comissió Mixta que pertoqui, en el marc del que preveu el Reglament d’aquest dispositiu institucional per al traspàs de funcions i serveis.
  • Impulsar els procediments per donar efectivitat immediata al traspàs de les funcions i els serveis, i també dels béns, els drets i les obligacions inherents, en les noves matèries de les competències pròpies dels consells insulars.

  C)    Fer operatius els mecanismes i procediments que l’Estatut d’autonomia preveu per a la transferència o delegació de competències als consells insulars

Funcions i serveis:

Impulsar, si escau, les transferències o delegacions de competències que es determinin, en el marc d’allò que disposa l’article 71 de l’EAIB.