torna

Detall de la notícia

Imatge 2458728

Acollida de persones refugiades a la comunitat autònoma de les Illes Balears

 

El reconeixement de l’estatut de refugiat és una competència de l’Estat, que també és el responsable de l’acollida d’aquestes persones. Des de fa anys, aquesta acollida s’articula amb la col·laboració de tres entitats sense ànim de guany que actuen a tot l’Estat. A la nostra comunitat autònoma, l’entitat responsable de l’atenció a les persones que han sol·licitat refugi en el país és Creu Roja.

Atesa la situació d’emergència humanitària en què ens trobam, les administracions de la comunitat autònoma han iniciat un protocol de col·laboració amb l’objectiu d’ordenar les actuacions dels diferents agents implicats en la rebuda de les persones refugiades (Govern, consells, ajuntaments, entitats i societat civil). És prioritari clarificar i consensuar el procés d’actuació, per dotar-lo de criteris de racionalització i eficàcia en les intervencions, que permetin millorar les condicions de vida d’aquestes persones.

A aquest efecte, és important conèixer prèviament quina és l’estructura del procés de rebuda, atès que es tracta de persones sol·licitants d’asil o de persones que ja arriben amb l’estatut de refugiat reconegut.

 

1a fase: acollida (actualment està previst que es faci a Mallorca)

Durada: de 6 a 9 mesos des de l’arribada a la comunitat autònoma.

Durant aquesta fase, l’objectiu és fer una valoració inicial de la situació, per conèixer el perfil i les condicions d’arribada d’aquestes persones i poder oferir recursos d’acolliment temporal.

En aquesta fase, també es comença a definir un itinerari d’atenció per atendre les necessitats bàsiques de la vida diària d’aquestes persones i famílies.

Entitat responsable: Creu Roja, amb la col·laboració de les administracions i la societat civil.

 

2a fase: integració a la comunitat

Durada: entre 12 i 18 mesos des de l’arribada a la comunitat autònoma

Durant aquesta fase és primordial la coordinació dels recursos que intervindran durant tot l’itinerari d’integració i definir quin és el paper de cada agent implicat.

S’estableixen dos espais de coordinació. El polític, integrat pel Govern, consells insulars, Ajuntament de Palma i la resta d’ajuntaments col·laboradors, té funcions de coordinació territorial, cerca de recursos i coordinació amb el Govern estatal. D’altra banda, l’espai tècnic de coordinació, amb funcions d’acolliment i integració de les persones refugiades, el durà a terme l’Equip Tècnic Humanitari, compost per les institucions, entitats i societat civil, que també s’encarregarà de coordinar el voluntariat. Aquest equip tindrà, entre altres funcions, la de dissenyar i acordar instruments per donar suport a tot el procés.

Entitats responsables: administracions, Creu Roja i Càritas.

 

3a fase: autonomia

Durada: fins a 24 mesos des de l’arribada a la comunitat autònoma

A partir d’aquesta fase, les persones i les famílies han de poder desenvolupar-se de manera autònoma i utilitzar els recursos ordinaris al seu abast segons les seves capacitats i necessitats.