torna

Detall de la notícia

Imatge 2191889

Normativa Universitària

Normativa universitària

 

Codi Universitari (recull normatiu per matèries. Versions consolidades)

 

Textos individuals:


 a)    Estatal (versions consolidades)

 

 • Llei orgànica Universitats

 

·        Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats

 

·      Reial Decret 1930/1984, de 10 d'octubre, pel qual es desenvolupa l'article 45, 1, de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària

 

 •  Admissió ensenyaments universitaris oficials de grau

 

· Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau 

    

   Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat


Reial Decret-Llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa


Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes per al curs 2016/2017

·        

 •  Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació

 

Reial decret 1112/2015, d'11 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Organisme Autònom Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació

 

Ordre ECD/1746/2016, de 28 d'octubre, per la qual es creen diferents òrgans d'avaluació adscrits a l'Organisme Autònom Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

 

 • Concerts entre universitats i institucions sanitàries

 

·    Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s'estableixen les bases generals del règim de concerts entre les Universitats i les Institucions sanitàries

 

      Ordre de 31 de juliol de 1987 per la qual s'estableixen els requisits als quals es refereix la base 3a, 1 de l'article 4 del Reial decret 1558/1986, de 28 de juny. (Requisits de les institucions sanitàries què puguin ser objecte de concert amb universitats per desenvolupar la docència en matèries relacionades amb ciències de la salut)

 

 •  Creació i Reconeixement d’universitats i centres universitaris

 

·   Reial Decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris

 

Reial Decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, reconeixement i autorització d'universitats i centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris

 

 •  Estatut estudiant universitari

 

·        Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari

 

 •  Estatut personal investigador predoctoral en formació

 

·     Reial Decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació

 

 •  Marc Espanyol Qualificacions Educació Superior. Reconeixement d'estudis. Homologació títols estrangers.

 

·        Reial Decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior

 

     Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior


Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, pel qual s’estableix el nou règim d’equivalències dels estudis i titulacions de ciències eclesiàstiques de nivell universitari respecte dels títols universitaris oficials espanyols, en compliment del que disposa l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu de 3 de gener de 1979 sobre ensenyament i afers culturals

 

Reial Decret 1633/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableix el règim d'equivalències de títols de nivell universitari impartits acentres docents dependents de la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya.


·        Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat

 

Reial decret 889/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions i els procediments d'homologació, de declaració d'equivalència i de convalidació d'ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el procediment per a establir la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior dels títols universitaris oficials pertanyents a ordenacions acadèmiques anteriors

 

 

 

Reial Decret 1954/1994, de 30 de setembre, sobre homologació de títols als del Catàleg de Títols Universitaris Oficials, creat pel Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre

 

Reial Decret 1272/2003, de 10 d’octubre, pel qual es regulen les condicions per a la declaració d’equivalència de títols espanyols d’ensenyament superior universitari o no universitari als títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional

-          

          

 •      Ordenació ensenyaments universitaris oficials. Expedició de títols. Suplement Europeu al títol. Registre d'Universitats, Centres i títols

 

·      Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional

 

·      Reial Decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol


Reial decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s'estableixen els requisits d'expedició del Suplement Europeu als títols regulats en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i es modifica el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior

 

Reial Decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits per a l’expedició del Suplement Europeu al Títol Universitari de Doctor

 

·    Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris oficials i del procediment d'assegurament de la seva qualitat

 

Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials

 

 Ordre ECI/2514/2007, de 13 d'agost, sobre expedició de títols oficials de Màster i Doctor

 

Reial Decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols

 

·        Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

 

 

 •   Pràctiques externes estudiants universitaris

 

·      Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris

 

 •             Personal docent i investigador

 

         a) Règim del professorat universitari

 

        Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari

 

   b)     Acreditació Nacional

 

·       Reial Decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel qual s’estableix l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris

 

·         c)     Personal docent i investigador contractat

 

·     Reial Decret 1052/2002, d’11 d’octubre pel qual es regula el procediment per a l’obtenció de l’avaluació de l’ANECA i de la seva certificació als efectes de contractació de personal docent i investigador universitari.

 

·        Resolució de 18 de febrer de 2005 de la Direcció General d’Universitats per la qual es modifiquen determinats aspectes del procediment de presentació de sol·licituds d’avaluació o informe de l’ANECA per a la contractació de personal docent i investigador, així com els criteris d’avaluació, establerts en les Resolucions de 17 d’octubre de 2002 i de 24 de juny de 2003, de la Direcció General d’Universitats.

 

      Reial Decret 1313/2007, de 5 d'octubre, pel qual es regula el règim dels concursos d'accés a cossos docents universitaris

  

 

 d) Retribucions del professorat universitari


Reial Decret 1086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat universitari

 

·       Reial Decret 989/2008, de 13 de juny, pel qual es regula la contractació excepcional de professors col·laboradors

 

·       Reial Decret 50/2004, de 19 de gener, pel qual es regula el règim del professorat contractat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància. 

  

b)    Autonòmica (textos no consolidats)

 

 •           Organització sistema universitari de les Illes Balears

 

·        Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears

 

Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca

*En relació a la designació d'un representat en el Consell Social de la UIB (art. 115)

 

 • Preus públics per la prestació de serveis acadèmics i administratius de la Universitat de les Illes Balears

 

Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears (apartat 3 disposició addicional tercera),

* aprovat per la disposició final primera de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de les Illes Balears per a l'any 2017


 •        Règim jurídic personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears

 

·        Decret 104/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el règim jurídic del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears.

 

·        Decret 21/2006, de 10 de març, de modificació del Decret 104/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears

 

·      Decret 41/2013, de 6 de setembre, de modificació del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears.

      

 •        Procediment avaluació i acreditació

 

·    Decret 178/2003, de 31 d'octubre, pel qual es regula el procediment per obtenir l'avaluació i l'acreditació de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

 

 •        Complements retributius addicionals personal docent i investigador Universitat de les Illes Balears

 

·    Decret 7/2017, de 10 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.

   

 •          Estatuts Universitat de les Illes Balears

 

·        Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears

 

 •           Admissió ensenyaments universitaris oficials de grau

 

·       Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 31 d'agost de 2009 de desplegament de determinats aspectes del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles

 

·      Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 16 de maig de 2011 de modificació de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 31 d'agost de 2009 de desplegament de determinats aspectes del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles

 

 • Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)

 

Acord del Consell de Govern de dia 22 d'abril de 2005 pel qual s'aprova la modificació dels estatuts del Consorci de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

 

 • Junta de Coordinació Universitària

 

Reglament de funcionament de la Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears aprovat per unanimitat per la Junta en al sessió de 15 de març de 2005