torna

Detall de la notícia

Imatge 2659317

Zona Remota

L’article 19.1  b  del  Reglament (CE) núm. 1069/2009  del Parlament Europeu i del Consell,  de 21 d’octubre de 2009,  pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals  i  als  productes  derivats  no  destinats  a  consum  humà,  determina  que  les  autoritats competents poden autoritzar  l’eliminació en zones remotes de certs subproductes mitjançant l’enterrament in situ,  sota supervisió oficial, sempre que  s’evitin riscs per  a  la salut pública i la salut animal.

El Reglament (CE) núm. 142/2011  de la Comissió, de 25 de febrer,  pel qual s’estableixen les disposicions  d’aplicació  del  Reglament  (CE)  núm.  1069/2009,  especifica  en  el  capítol  III  de l’annex VI que aquests enterraments han de tenir lloc en els establiments on s’hagin originat, en un abocador autoritzat o en llocs que permetin minimitzar el risc per a la salut pública, la salut animal  o  el  medi  ambient,  a  condició  que  es  trobin  a  una  distància  suficient  que  permeti gestionar aquest risc.

L’article 3  del Reial decret 1131/2010, de 10 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris per a  l’establiment  de  les  zones  remotes  a  l’efecte  de  l’eliminació  de  determinats  subproductes animals no destinats al consum humà generats a les  explotacions ramaderes,  determina  que per  establir  la  delimitació  de  les  zones  remotes,  les  comunitats  autònomes  insulars  han  de complir el criteri d’absència de plantes de transformació o  d’eliminació adequades o suficients per al tractament dels subproductes.

Les Illes Balears s’han acollit a aquesta possibilitat mitjançant la publicació de la Resolució del conseller d’Agricultura,  Medi  Ambient  i Territori de 6 de juny de 2014,  per la qual s’estableix zona  remota tot el territori de la comunitat autònoma  de les Illes Balears.  Aquesta Resolució autoritza  l’eliminació,  mitjançant  l’enterrament  in  situ,  dels  cadàvers  dels  animals  de producció  generats  a  les  explotacions  ramaderes,  entre  d’altres  subproductes  animals  no destinats a consum humà.

A partir del dia  15 de juny de 2014  les persones que es vulguin acollir a aquesta possibilitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears han de presentar una  declaració responsable sobre els  enterraments  de  cadàvers  d’animals  de  producció  a  les  explotacions  ramaderes  d’acord amb el model i les instruccions que figuren en la pàgina.

La zona  (VERDA  o més permissible, GROGA o mig permissible, TARONJA o menys permissible i VERMELLA o no permesa) en la qual es trobi l’explotació  on es pretén realitzar l’enterrament determinarà quina quantitat d’UBM/ha i any és permesa, o si és el cas, la prohibició de realitzar cap tipus d’enterrament. Per tal que el ramader pugui conèixer en quina zona de vulnerabilitat es troba, haurà d’entrar dins el següent enllaç i seguir les instruccions que figuren en la pàgina.  

Enllaç a IDEIB