torna

Detall de la notícia

Imatge 186945

Legislació referent a barreres arquitectòniques

PUBLICACIO DE LA LLEI D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 8/2017

El passat 05 d’agost de 2017 es va publicar al BOIB (Num. 96) LA LLEI 8/2017 D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS.

  • Aquesta llei entra en vigor el dia 6 d’agost de 2017 (l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB).

Es deroga la Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat i de la supressió de les barreres arquitectòniques.

  • Es deroga expressament:

a) El Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, excepte:

  • El capítol III del títol I (“Barreres arquitectòniques en els mitjans de transport”), en tot allò que no s’oposi al RD 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització de les formes de transport per a persones amb discapacitat.
  • El títol II (“Consell Assessor per a la Millora de l’Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques”) mentre no entri en vigor la disposició reglamentària que reguli la composició, el funcionament i l’organització del Consell Assessor per a l’Accessibilitat.

b) L’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori d’1 d’octubre de 2012 per la qual es desplega el procediment per concedir exempcions pel compliment del Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.

Per tant de tot l’anterior es deriva que la conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, a través de la Direcció General d’Arquitectura i habitatge ja no tramita cap expedient de sol·licitud d’exempció del decret 110/2010 ( ja que aquest està derogat expressament).

 

Normativa D’ACCESSIBILITAT d’aplicació en EDIFICACIONS

Són aplicables les condicions d’accessibilitat que estableix la normativa següent:

  • El Codi tècnic de l’edificació (CTE), aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març, i modificat pel RD 173/1020, de 19 de febrer, en matèria d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat, i les modificacions posteriors corresponents, entre les quals hi ha l’Adequació efectiva de les condicions d’accessibilitat en edificis existents (DA DB-SUA / 2).
  • L’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques de l’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
  • El Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització de les formes de transport per a persones amb discapacitat.

INFORMACIÓ ADICIONAL D’ACCESSIBLITAT EN EDIFICIS EXISTENTS

Accessibilitat en les edificacions existents (art. 13)

En les edificacions existents que siguin objecte d’actuacions de rehabilitació integral o d’ampliació o reforma que afectin un 50%, o més, de la superfície inicial, o que siguin objecte de canvi d’ús o d’activitat, s’hi han de dur a terme les obres necessàries per adequar-les a les condicions d’accessibilitat que es determinin reglamentàriament.

Tenen caràcter obligatori i no requereixen acord previ de la junta de propietaris, tant si impliquen modificacions del títol de constitució o dels estatuts com si no n’impliquen, i siguin obligades per les administracions públiques o sol·licitades a instància dels propietaris, les següents obres:

  • Les obres i actuacions que siguin necessàries per al manteniment i compliment adequat del deure de conservació de l’immoble i dels serveis i de les instal·lacions comuns, amb inclusió, en tot cas, de les necessàries per satisfer els requisits bàsics d’accessibilitat universal.
  • Les obres i actuacions que siguin necessàries per garantir els ajustos raonables en matèria d’accessibilitat universal i, en tot cas, les requerides a instància dels propietaris de l’habitatge o local on visquin, treballin o prestin serveis persones amb discapacitat o persones més grans de setanta anys, amb l’objecte d’assegurar un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com instal·lar rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin l’orientació o la seva comunicació amb l’exterior, sempre que l’import repercutit anualment, una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques, no superi dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes.

Solucions alternatives per garantir la màxima accessibilitat (art. 15)

Si es donen circumstàncies específiques que no permetin que un espai, una edificació existent, un servei o una instal·lació pugui assolir completament la normativa d’accessibilitat sense requerir mitjans tècnics que comportin una càrrega desproporcionada, les administracions públiques que han de concedir llicència o, si pertoca, autoritzacions, podran acceptar solucions alternatives que permetin la màxima accessibilitat possible.

Es a dir que les solucions alternatives s’han de RESOLDRE amb l’administració que ha de concedir la llicència (Ajuntament).