torna

Detall de la notícia

Mantén actualitzades les teves dades bancàries. Qué es SEPA?

Per què he d'actualitzar les meves dades?

És important que mantenguis actualitzades les teves dades personals i bancàries per assegurar que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa de la informació correcta per fer front a les seves obligacions de pagament.

El Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental en els procediments administratius va establir el model de declaració de veracitat de dades aportades per facilitar als ciutadans aquesta tasca.

Què és la SEPA?

La SEPA (Single European Payments Area, zona única de pagaments en euros) és una iniciativa que permetrà als ciutadans de l’espai econòmic europeu obrir comptes amb qualsevol entitat que hi estigui radicada, la qual cosa suposarà que l’oferta de serveis sigui més àmplia i que es promogui la competència. La SEPA està constituïda pels 27 estats membres de la Unió Europea (UE), a més d’Islàndia, Lietchestein, Noruega, Suïssa, Regne Unit i Mònaco.

Llistat de l'abast geogràfic de SEPA (anglès)

Com t'afecta?

A partir de del 18 de març de 2014, el teu compte corrent ja no estarà identificat pel codi de compte corrent (ccc), sinó per l’IBAN, que serà necessari per fer totes les transferències i domiciliacions bancàries amb la mateixa facilitat, rapidesa, seguretat i eficiència que es feien fins ara en el territori nacional, però dins l’abast de la SEPA. Per això, a partir d’ara, a l’hora de fer transferències o domiciliacions hauràs de donar o sol•licitar l’IBAN en lloc del codi de compte corrent (ccc).

Què és l'IBAN?

L’IBAN és el nou identificador de compte bancari. Està format pel número de compte actual precedit del codi de país i d’un dígit de control. En el cas espanyol, l’IBAN té l’estructura següent:

IBAN 

He de fer algun tràmit per a l'IBAN?

El canvi a l’IBAN, el fa automàticament l’entitat bancària.

Si tens algun tipus de relació contractual o has de rebre un ingrés de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, verifica les teves dades mitjançant les unitats de gestió econòmica de les conselleries o dels organismes del sector públic dependent amb els quals tens aquesta relació.

Com li comunic les meves dades a la Comunitat Autònoma?

Demana a la teva entitat bancària l’IBAN del compte i emplena el Model de declaració de veracitat de les dades bancàries.

Si ets representant de persona jurídica o qualsevol de les persones a les que fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2015, el document haurà de venir obligatòriament signat electrònicament i enregistrat de manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (<https://rec.redsara.es>). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

Les persones físiques podrán elegir en tot moment si es comuniquen amb l'Administració per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no.

Indicau l’òrgan destinatari d’aquesta declaració. Si el sabeu, podeu concretar el departament (secretaria general o direcció general, per exemple).

Escriviu el codi d’identificació corresponent a l’òrgan (https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/cadigo_dir3/). Si no el sabeu, podeu cercar-lo a la pàgina web d’atenció a la ciutadania del Govern de les Illes Balears o demanar-lo a les oficines del Registre (https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencia_presencial_/).

Si coneixeu el codi SIA, heu de complimentar l’apartat Codi SIA. Si no hi ha codi SIA o no el coneixeu, heu d’explicar a quin tràmit o procediment es vincula aquesta Declaració.

Segueix les instruccions del model i actualitza les teves dades.