torna

Detall de la notícia

Imatge 1530638

Normativa del SOIB

En aquesta pàgina podeu trobar la normativa bàsica que regula la creació, la naturalesa, l’objecte i l’estructura del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, així com totes les modificacions que li afecten.

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears es va crear mitjançant la Llei 7/2000, de 15 de juny, i es desplega mitjançant el Decret 37/2015, de 22 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, el qual ha estat modificat pel Decret 79/2015, de 4 de setembre (BOIB núm. 132, de 5 de setembre). 

El SOIB és un organisme autònom de caire administratiu, de caràcter gratuït, d’accés universal, de participació tripartida i paritària dels agents socials i econòmics, que té com a finalitat planificar, gestionar i coordinar les polítiques actives d’ocupació, amb funcions concretes d’informació, orientació i intermediació en el mercat laboral, el foment de l’ocupació en tots els seus vessants i el desenvolupament de la formació professional per a l’ocupació. Està dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. En l’actualitat, per mitjà de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, està adscrita a la conselleria competent en matèria de treball (actualment, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria).

D’una altra banda, en aquesta pàgina també podeu trobar les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d’ocupació gestionades pel SOIB amb fons propis.