torna

Detall de la notícia

Mesures de Suport a Fixos Discontinus

Arran de les negociacions del Govern de les Illes Balears amb el Govern de l'Estat, la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral inclou  mesures de suport al perllongament del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i hoteleria, que pot resultar molt important per al sector turístic de les Illes Balears i per a l'economia en general, que tan depèn de les activitats turístiques, com tots sabem.

Així, la disposició addicional dotzena de la llei esmentada preveu una bonificació del 50% en les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes i pels conceptes de desocupació, FOGASA i formació professional corresponents als treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, a favor de les empreses del sector que generin activitat productiva en els mesos de març i novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin en alta en aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb aquest tipus de contracte.

Aquesta mesura de suport es va prorrogar per mitjà de la disposició addicional 79a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2014, i resulta d'aplicació a l'activitat dels treballadors fixos discontinus ocupats en els mesos de març i novembre de 2014.

Igualment, la disposició addicional 87a de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2015  ha prorrogat la mesura, la qual resulta d'aplicació a l'activitat dels treballadors fixos discontinus ocupats en els mesos de març i novembre de 2015.