torna

Detall de la notícia

Imatge 1557759

Registre i dipòsit d'estatuts d'associacions professionals i sindicals

El registre i el dipòsit dels estatuts de les associacions empresarials i sindicals constituïdes segons la Llei 19/1977, d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació sindical (BOE 80, de 4 d’abril) i la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (BOE 189, de 8 d’agost) és un tràmit de naturalesa constitutiva, que és necessari perquè l’associació adquireixi personalitat jurídica i capacitat d’obrar i que, a més,  fa públic el dipòsit.

Són objecte de dipòsit, d’acord amb el procediment que estableix el Reial decret 416/2015, els estatuts de les organitzacions sindicals i les associacions empresarials, i els altres documents que acreditin la realització dels actes següents:
a) La constitució de sindicats i d’associacions empresarials.
b) La constitució de federacions i confederacions de sindicats i d’associacions empresarials.
c) Les modificacions estatutàries.

Així mateix, són objecte de dipòsit els documents que acreditin la realització dels actes següents:
a) L’afiliació d’organitzacions sindicals i empresarials a d’altres d’àmbit superior, tant de caràcter funcional com territorial, així com la seva desvinculació d’aquestes.
b) La fusió i la integració d’organitzacions sindicals i empresarials.
c) La suspensió i dissolució de les organitzacions sindicals i empresarials.

A més, les organitzacions sindicals i empresarials poden dipositar els acords de designació i renovació dels càrrecs que en tenen la representació legal.