torna

Detall de la notícia

Tarifes de productes i serveis

El Consell d’Administració de l’entitat pública empresarial Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA), reunit en sessió ordinària celebrada el dia 28 de setembre de 2020, va adoptar per unanimitat, entre d’altres, l’acord següent:

Preus privats per la prestació de serveis en règim de dret privat, als quals s’ha d’afegir, si escau, l’impost sobre el valor afegit:

Productes i certificats

Concepte                                                                                 Import

Certificat de cartografia i informació geogràfica                              35,00 €

Suport físic. Paper d’impressora de color                                          

Impressió A3                                                                             10,00 €

Impressió A2                                                                             20,00 €

Impressió A1                                                                              30,00 €

Impressió A0                                                                             40,00 €

Suport físic. Paper fotogràfic

Impressió A3                                                                             25,00 €

Impressió A2                                                                             35,00 €

Impressió A1                                                                             45,00 €

Impressió A0                                                                             55,00 €

Suport digital

CD                                                                                             4,00 €

DVD                                                                                           8,00 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edició facsímil numerada de la Carta Nàutica

de Gabriel Vallseca 1439 + llibre d’estudi

(autor: Ramon J. Pujades)                                                         495,87 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Llibre Agrimensors i plànols parcel·laris a les

Illes Balears (1854-1862).

Autors: Vicenç Rosselló Verger i Francesca Rotger

Particulars                                                                                 28,85 €

Llibreries i distribuïdores                                                               20,19 €

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serveis tècnics

Director de projectes

Serveis prestats per hora                                                            65,00 €

Serveis prestats per jornada                                                      425,00 €

Tècnic

Serveis prestats per hora                                                            55,00 €

Serveis prestats per jornada                                                      370,00 €

Sense perjudici d’aquests preus privats d’aplicació general, es poden aprovar preus específics pels encàrrecs que ho requereixin per les seves particularitats, per mitjà d’un altre acord del Consell d’Administració.

BOIB Núm.181 de 22 d'octubre de 2020 Secció III (10011 Modificació dels preus dels productes i serveis prestats per SITIBSA)