torna

Detall de la notícia

Normativa

Normativa autonòmica

Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021

Decret llei 2/2014 de mesures urgents per l’aplicació a les Illes Balears de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local

Decret 75/2004, de 27 d’agost, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de Finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Decret 135/2001, de 14 de desembre, de regulació de pagaments a justificar

Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental del procediments administratius

Ordre del Conseller d’Hisenda i Pressuposts de 18 de juny de 2001 de regulació del procediment pel pagament d’obligacions de l’administració de la Comunitat Autònoma

Pla de disposició de fons de la tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Normativa estatal

Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril de 2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària

Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial del sector públic

Reial decret 17/2014, de 26 de desembre, de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes, entitats locals i unes altres de caràcter econòmic

Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia per al càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, prevists en la llei orgànica 2/2012, d'abril

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic

Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques