torna

Detall de la notícia

Persones de contacte del Servei

-Cap del Servei:

Maria Francesca Thomàs Mulet. Ext. 62174

mfthomas@dgplacen.caib.es

-Responsable d'ensenyaments esportius:

* Tomeu Isern Bibiloni Amer. Ext. 62173

bisern@dgplacen.caib.es 

-Responsable d'ensenyaments de música i dansa:

* David León Fioravanti. Ext. 62192

dleon@dgplacen.caib.es 

-Responsable d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:

* Maribel Amengual Pericàs ; Ext. 62172

miamengual@dgplacen.caib.es

-Responsable d'ensenyaments d'idiomes:

* Mónica Comas Rodriguez. Ext. 62171

mcomasrodriguez@dgplacen.caib.es