torna

Acords del Consell de Govern

CONSELL DE GOVERN: APROVAT EL DECRET DE LA PETJADA DE CARBONI

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

\ Aquest Decret completa la Llei de transició energètica i canvi climàtic i entrarà en vigor l’1 de gener de 2022
\ Permetrà involucrar mitjanes i grans empreses en la lluita contra el canvi climàtic i la descarbonització


El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns el Decret de la petjada de carboni, que permetrà involucrar mitjanes i grans empreses en la lluita contra el canvi climàtic i el procés de descarbonització identificant els principals emissors i fent-los corresponsables d’aquesta lluita amb plans de reducció d’emissions i compensació per la seva petjada.

Aquest Decret, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2022, té com a finalitat garantir el compliment dels objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle de la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició energètica, i determina que les organitzacions subjectes a l’abast del Decret han de calcular i verificar les emissions difuses de les seves instal·lacions per intervals temporals de tres anys, així com aportar els plans de reducció de les seves emissions difuses per complir els objectius de mitigació del canvi climàtic en el territori de les Illes Balears.

Així, aquest Decret estableix que, durant el primer any, el càlcul de les emissions difuses ha de ser verificat per un organisme verificador extern, mentre que en els anys segon i tercer les dades de les emissions es reportaran sense verificació externa mitjançant un informe de petjada de carboni validat per una declaració responsable de l’organització. Finalment, el quart any, el càlcul i l’acreditació de la procedència de les emissions difuses comportaran una nova verificació externa tant de la petjada de carboni de l’any que s’ha d’inscriure com de la dels dos anys anteriors no verificats, i així s’ha de procedir successivament amb la inscripció de la petjada de carboni cada tres anys.

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, ha explicat tant al Consell de Govern com a la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic que la inscripció de la petjada de carboni serà obligatòria per a les grans i mitjanes empreses que desenvolupin totalment o parcialment la seva activitat a les Illes Balears, l’Administració autonòmica de les Illes Balears i el sector públic instrumental que en depèn.

A més, ha informat que la inscripció serà voluntària per a la resta del teixit empresarial i la ciutadania, un fet que permetrà al Govern de les Illes Balears disposar d’una informació precisa sobre les emissions difuses que hi ha a les illes, i «iniciar els mecanismes necessaris per a la seva reducció a través de plans i de l’elaboració d’uns pressuposts de carboni que permetran establir compromisos de reducció per sectors d’activitat i illes», en paraules del vicepresident.

Yllanes ha indicat que «fa alguns mesos vam fer la declaració d’emergència climàtica a les Balears, donada la necessitat d’establir polítiques reals i eficaces capaces de minimitzar el canvi climàtic sobre la base de l’Acord de París, el qual estableix, entre altres objectius, limitar l’augment de la temperatura mitjana del planeta a 1,5 °C i haver descarbonitzat l’economia a mitjan segle xxi». Per això, ha dit, «urgeix una reducció ràpida i significativa de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que impulsarem gràcies a aquest Decret i que només es materialitzarà mitjançant la col·laboració i coordinació efectiva entre totes les administracions, l’assumpció del lideratge de reducció d’emissions per part del teixit empresarial i la implicació solidària de la ciutadania».
 
Cal assenyalar que la Llei 10/2019 estableix uns objectius que s’han d’aconseguir tant en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle com en la millora de l’eficiència energètica, així com en la penetració d’energies renovables. En aquest sentit, la Llei estableix:
 
— Objectius de reducció d’emissions (prenent com a any base el 1990):
a) El 40 % per a l’any 2030.
b) El 90 % per a l’any 2050.
 
— Objectius d’eficiència energètica (prenent com a any base el 2005):
a) El 26 % per a l’any 2030.
b) El 40 % per a l’any 2050.
 
— Objectius de penetració d’energies renovables:
a) El 35 % per a l’any 2030.
b) El 100 % per a l’any 2050.

Aquest Decret dona compliment al punt 1 de l’article 28 de la Llei i estableix els mecanismes necessaris per garantir la compatibilitat del Registre autonòmic que es crea amb el Registre estatal, regulat en el Reial decret 163/2014, de 14 de març, pel qual es crea el Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni, amb vista a la transmissió, la traçabilitat i la gestió de les dades de les emissions i el seu control.

Cal apuntar que l’estructura de la informació de la petjada de carboni emmagatzemada en el Registre balear serà plenament compatible amb la que conté el Registre estatal. Dit això, el Govern de les Illes Balears desenvoluparà amb més detall la inscripció de la petjada de carboni d’acord amb aquest Decret i sol·licitarà, després d’un període d’adaptació, una informació més àmplia i detallada del tipus i la procedència de les seves emissions. Perquè l’adaptació sigui progressiva, s’establiran una metodologia i un formulari d’inscripció per als tres primers anys de vigència del Decret, i una altra metodologia i un altre formulari diferent per a la inscripció de la petjada de carboni en anys successius.

Així, s’estableix que, durant els tres primers anys d’entrada en vigor del Decret, tant els subjectes que estiguin obligats a la inscripció com els que la facin voluntàriament han de registrar la seva petjada de carboni en el Registre balear mitjançant un formulari, el qual demana la mateixa informació que el formulari del Registre estatal per facilitar-ne la compatibilitat. D’altra banda, a partir del quart any de vigència, el Registre balear demanarà informació més precisa i detallada sobre la procedència de les emissions difuses, i els subjectes obligats a inscriure-s’hi hauran de registrar la seva petjada de carboni mitjançant un nou formulari.

Finalment, cal destacar que l’IDI organitza per a aquest 15 de desembre una jornada destinada a la sostenibilitat industrial, amb l’objectiu de fomentar la reducció de la petjada de carboni entre les empreses i donar-los a conèixer els ajuts econòmics existents per aconseguir-ho.

 

Acords del Consell de Govern. 13 desembre 2021

Consell de Govern Ordinari