torna

Acords del Consell de Govern

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: APROVATS ELS PERMISOS NO RETRIBUÏTS PER A LA CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR DELS DOCENTS AMB MOTIU DE LA COVID-19    

Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

\ La proposta preveu la reducció del 50% o del 100% de la jornada per atendre un familiar en situació de quarantena

\ És una mesura extraordinària i transitòria per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal docent no universitari


El Consell de Govern ha aprovat avui les mesures extraordinàries i transitòries per afavorir la conciliació laboral i familiar del personal docent no universitari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta proposta respon a l’evolució de l’expansió de la COVID-19 en el territori de les Illes Balears els darrers mesos, amb uns canvis que posen de manifest la necessitat d’adoptar determinades mesures addicionals.

En aquest context s’entén que els permisos i les llicències prevists en la llei poden resultar insuficients per afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral davant de determinades situacions de caràcter urgent relacionades amb la COVID-19. En concret, en el cas del personal docent no universitari que hagi de cuidar una persona amb la qual convisqui i que hagi estat obligada a estar en quarantena per motiu de la COVID-19 o procurar-li atenció directa.

Per això, la Conselleria posa a disposició del personal docent no universitari que acrediti la necessitat d’atendre una persona en situació de quarantena per la COVID-19 amb la qual convisqui la possibilitat de sol·licitar una reducció especial de la jornada de treball, de caràcter no retribuït, del 50 o del 100% de la jornada, pel temps indispensable que duri la situació de quarantena.

Els requisits per optar al permís

Entre els requisits que ha de complir el docent es troba que la persona amb la qual convisqui ha de ser:

a) Un fill menor de dotze anys.
b) Una persona que, per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateixa i no desenvolupi cap activitat retribuïda.

En el cas de reduccions del 50%, l’horari concret en què s’hagi de gaudir la reducció de jornada s’ha d’acordar amb la direcció del centre, de manera que es conciliï el dret al gaudi de la reducció amb les necessitats d’atenció a l’alumnat.

A més, la proposta preveu que, de manera alternativa a la reducció de jornada especial, si les tasques atribuïdes al docent ho permeten, podrà prestar els seus serveis mitjançant la modalitat de teletreball, amb autorització del director del centre, sempre que la seva absència pugui ser assumida amb els recursos humans del centre de forma que no generi la necessitat de substitució.

Acords del Consell de Govern. 14 octubre 2020

Consell de Govern Ordinari