Idioma: ca

Llibre d'estil

El LLIBRE D’ESTIL DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS és d’aplicació als textos escrits en català que generen els òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens i organismes que en depenen. Va ser aprovat per Consell de Govern en la sessió de dia 26 de gener de 2007.

Índex

Logo de l'Administració Digital © Govern de les Illes Balears