Xarxa Forestal

 

RESTAURACIÓ D'AREES DEGRADADES 


La restauració de la vegetació en zones degradades resulta precisa per assegurar la conservació a llarg termini dels sòls i per generar els múltiples beneficis que aporten els sistemes forestals. Ha de aclarir-se que la restauració de la vegetació no s'identifica sempre amb la repoblació amb espècies arbòries.

Els incendis forestals i els temporals de vent i neu tenen greus conseqüències en el mitjà natural com a conseqüència de la pèrdua de coberta vegetal i la posterior erosió dels terrenys.

Des del punt de vista ecològic es produïxen alteracions en la vegetació, per alteració de la composició florística, estructura i evolució; pèrdua de la fauna per mortalitat i destrucció d'hàbitats; i canvis en l'estructura del sòl que desencadenen processos erosius. Altres conseqüències són les pèrdues de productes i beneficis indirectes de la forest, i la creació d'alarma social.

La Llei 43/2003 de Forests establix que són les Comunitats Autònomes les que han de garantir les condicions per a la restauració de la vegetació dels terrenys forestals incendiats, quedant prohibit el canvi de l'ús forestal per raó de l'incendi, així com determinar els terminis i procediments per a fer efectiva aquesta prohibició. D'altra banda, la Llei 10/2003 de mesures tributàries i administratives fixa el termini durant el qual queda prohibit el canvi d'ús forestal per raó d'incendi en l'àmbit territorial de les Illes Balears en 30 anys.

PLANS DE RESTAURACIÓ DE ZONES CREMADES

L'objectiu de les actuacions està encaminat a restablir la vegetació existent en la zona prèvia a un incendi, així com evitar la proliferació de plagues i de processos erosius com a conseqüència del debilitament i pèrdua de la coberta forestal. Per això és necessari realitzar una avaluació dels danys produïts i determinar les mesures necessàries per a la restauració. Aquestes mesures dependran del tipus de vegetació i el grau d'afectació de la mateixa, així com les seves possibilitats de regeneració natural potencial i del tipus de terreny en el qual ens trobem.

L'eliminació de la fusta cremada s'ha de realitzar immediatament després de l'incendi per a evitar danyar al regenerat emergent i eliminar possibles focus d'infecció de plagues. En zones de forta pendent i per a evitar erosió, les fustes es disposen paral·lels a corbes de nivell, formant cordons de contenció del terreny. Les restes són eliminades per astellat, tallat o bé per crema. Ocasionalment s'ha realitzat treure els troncs mitjançant helicòpter en zones sense possibilitat d'accés i de fort pendent.

El procés de recuperació de la coberta vegetal dependrà de l'evolució de la regeneració natural existent, definint tractaments d'ajuda a la regeneració natural o, si això no és possible, ajudades de reforestació mitjançant plantació o sembra. En cas que sigui necessària, la preparació del terreny sol realitzar-se per orificis manuals o mecanitzats o bé amb subsolat lineal. La planta utilitzada procedeix en la seva totalitat del viver forestal de Menut, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, assegurant la procedència de tot el material forestal de reproducció que s'introdueix. Cada planta queda protegida de l'atac d'animals mitjançant un protector individual.

Una vegada recuperada la coberta vegetal han de realitzar-se tractaments selvícolas necessaris encaminats a millorar l'estructura de la massa en les seves diferents etapes d'evolució.