Xarxa Forestal

 

RESTAURACIÓ AMBIENTAL DELS ESPAIS FORESTALS AFECTATS PER L'INCENDI FORESTAL D'ANDRATX/ESTELLENCS


 

Presentació del Pla PDF

 

Memòria PDF

 

Plànols PDF

1. Mapa de localització

2. Mapa topogràfic

3. Mapa de cadastre

4. Mapa de pendents

5. Mapa geològic

6. Mapa de conques hidrogràfiques

7. Mapa forestal: tipus estructurals

8. Mapa forestal: classes d'edat

9. Mapa forestal: fracció de cabuda coberta

10. Mapa de figures ambientals de protecció

10b. Mapa d'hàbitats

11. Mapa d'ordenació del territori

12. Mapa de zonificació

13. Mapa d'actuacions

14. Mapa de priorització d'actuacions

15. Mapa de Sanitat Forestal

 

 

TRÀMITS RELACIONATS: