Xarxa Forestal

 

ESTADÍSTICA GENERAL D'INCENDIS FORESTALS


L'estadística sobre els incendis forestals a les Illes Balears, recopilades des dels anys '70, generen una important font d'informació, cabdal per definir aspectes estratègics tant importants com la prevenció i extinció d'incendis, i per extensió, fonamentals per garantir la conservació del patrimoni forestal insular. En aquest sentit, resulta vital, de cara a definir estratègies de defensa de les nostres masses forestals, conèixer i processar constantment i amb rigor la informació recopilada respecte a la freqüència, extensió, distribució, etc. dels incendis forestals a les illes.

 

Tot i que es disposa d'informació des de l'any 1970, en aquest apartat es fa un recull resumit d'aquesta en relació al periode 1995-2014 (darrers 20 anys):

 

INCENDIS FORESTALS (SINISTRES I SUPERFÍCIE AFECTADA)

- Evolució dels incendis forestals a les Illes Balears durant el periode 1970-2014 (núm. de sinistres i superfície forestal cremada arbrada i desarbrada per any):

IIFF 1970-2011

 

- Evolució de la mitjana anual de sinistres i superfície forestal cremada arbrada i desarbrada per dècada durant el periode 1970-2011 (la darrera dècada només inlcou 2 anys):

 

 

- Evolució dels incendis forestals per illa durant el periode 1983-2011 (núm. de sinistres i superfície forestal cremada arbrada i desarbrada per any) i incendis més representatius per municipi (en gris):

 Mallorca

 Menorca

 Eivissa

 Formentera

 

- Evolució de la superfície forestal afectada per sinistre i nombre d'incendis majors de 100 ha per any durant el període 1970-2011:

 

CAUSALITAT DELS INCENDIS FORESTALS 

- Distribució de la causalitat en el període 1995-2011 a les Illes Balears: 

 

- Evolució de la causalitat a les Illes Balears en el període 1980-2011 (s'exposen els percentatges sobre el total de les diferens causes, excepte els "Desconeguts", que surten a part i en valor absolut).

 

- Evolució del tipus de negligència a les Illes Balears en el període 1980-2011:

 

- 10 municipis més afectats per incendis forestals durant el període 1983-2010 pel que fa a superfície forestal cremada a les Illes Balears (Font: MARM/CAIB):

 

 

DOCUMENTS:


Sèrie incendis forestals (sinistres i superf. cremada) 1970-2011 (font EGIF/CAIB) 

Sèrie IFF CAIB 1970-2011 web.xls Sèrie IFF CAIB 1970-2011

 

ENLLAÇOS:


Estadistica d'incendis forestals (Institut d'Estadística de les Illes Balears)