Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

26/09/2018

Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgánica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors. («BOE» 209, de 20-8-2004.) (veure text consolidat)

RESPONSABILITAT PENAL MENORS

El text consolidat de la norma tan sols està disponible en castellà.