Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

22/10/2018

Ordre ITC/1890/2010, de 13 de juliol, per la que es regulen determinats aspectes relacionats amb l'accés de tercers i les retribucions regulades en el sistema del gas. BOE 171 de 15/07/2010

Gas natural i distribució dels gasos liquats del petroli.

Corrección de errores de la Orden ITC/1890/2010, de 13 de julio, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el acceso de terceros y las retribuciones reguladas en el sistema del gas natural.

https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/31/pdfs/BOE-A-2010-12271.pdf