Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Ordre FOM/36/2008 de 9 de gener, per la qual es desenvolupa la secció segona del capítol IV del títol V, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor, del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat per Reial decreto 1211/1990, de 28 de setembre (BOE núm. 19, de 22 de gener), modificada per l'Ordre FOM/3203/2011, de 18 de novembre i FOM/2799/2015, de 18 de desembre

ARRENDAMENT LLOGUER VEHICLES TRANSPORTS