Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

14/05/2019

Ordre del conseller de Presidència de 17 de gener de 2000, de desplegament normatiu del Decret 250/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes (BOCAIB núm. 10 de 22 de gener de 2000)

INCOMPATIBILITATS DELS MEMBRES DEL GOVERN I DELS ALTS CARRECS

Després de la LLei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (BOIB 157 15 desembre 2016) s'ha de tenir en compte que queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que estableix aquesta llei.