Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

14/09/2018

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil. («BOE» 15, de 17-1-1996) (veure text consolidat)

MENORS

El text consolidat de la norma tan sols està disponible en castellà.