Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears. (BOIB Núm. 45, de 9/04/2016)

Indemnitzacions

Disposició derogatòria única.