Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

27/09/2018

- Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de gener de 2012 sobre el règim de tarifes màximes obligatòries del serveis interurbans de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT) que es desenvolupen integrament en el territori de l’illa de Mallorca (BOIB núm. 13, de 21 de gener)

Transport discrecional de viatgers en vehicle de turisme (VT)

modificada per l'Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 17 d’abril de 2013 per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de gener de 2012 sobre el règim de tarifes màximes obligatòries del serveis interurbans de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme, que es desenvolupen íntegrament en el territori de l’illa de Mallorca  (BOIB núm. 56, de 27 d'abril)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/56/819837