Torna

Portal de transparència de l'AETIB

ÀREA DE QUALITAT

Què feim?

Són tasquest pròpies de l'àrea de Qualitat:

1- El Sicted (SISTEMA INTEGRAL DE QUALITAT TURÍSTICA EN DESTINACIÓ) és un porjecte de millora de la Qualitat de les destinacions turístiques promogut per TURESPAÑA i la FEMP. Treballa amb empreses i serveis turístics d'un Destí arribant a 33 oficis diferents. És una metodologia que proporciona un sistema integral i permanent de gestió de la qualitat en una destinació turística amb una nova concepció dels resultats esperats, un enfocament cap a la millora contínua i una actitud de recuperació i posada en valor dels recursos i de l'espai. A les Illes Balears hi ha en l'actualitat 18 destinacions que treballen en el projecte de qualitat en destinació i més de 700 empreses que han obtingut aquesta distinció: Mallorca 560, Menorca 90, Eivissa 27 i Formentera 20.

Aquest projecte té com a objectiu millorar l'experiència i satisfacció del turista.

Per implantar aquest projecte des de l'AETIB fem les següents accions:

 • Jornades de sensibilització
 • Jornades formatives a les empreses del Destí
 • Meses de Qualitat turística conjuntament amb els ajuntaments
 • Auditories de certificació finals
 • Tor el soport als gestors municipals
 • Ajuda amb la plataforma informàtica com a presencial a l'hora de visitar establiments

2. Les ETV's (Estancies Turístiques Vacacionals) responen a la tipologia de vivenda unifamiliar aïllada. Amb un màxim de 6 dormitoris i 12 places. Una vegada aquestes vivendes han adquirit l'acreditació de qualitat conforme als requisists establerts legalment per la Conselleria de Turisme, Recerca i Innovació, aquest acreditació tindrà una vigència de sis anys.

L'àrea de qualitat és l'encarregada de de realitzar el control sobre aquestes 1823 Vivendes Vacacionals que entre l'any 2006 y 2011varen iniciar l'activitat. A més per a l'any 2018 entren a aquest projecte de renovació i revisió totes les Estàncies Turístiques que es varen donar d'alta l'any 2012.

Per dur a terme el control de les ETV's, des de l'AETIB es realitzen:

 • Les notificacions de les acreditacions que caduquen l'any en curs
 • Es validen els expedients de qualitats entregats per les ETV's
 • Es tramiten les noves resolucions de renovació per sis anys més de les acreditacions

3. Q-ICTE. Des de l'any 2013 l'AETIB és Delagació ICTE a les Illes Balears. En el marc d'aquest projecte, la Delegació té com a funció promoure i promocionar la Q de Qualitat Turística a les Illes Balears, així com ajudar i assesorar a aquelles empreses que vulguin implantarla a la seva organització.

Des de l'any 2011, abans de ser Delegació ICTE, l'ATB ja participava com a vocal en els comités de certificació de la Q. A partir de l'any 2015 també participa en els comités de creació de normes de Qualitat dels sectors de Restauració, Oci Nocturn, Allotjament i Museus. Des de l'any 2018 estam presents teballant en les normes mundials WG del sector hoteler i Tursme de Salut.

4. Petjada de Carboni. La Petjada de Carboni, és una eina de gestió mediamebiental que dóna valor afegit a les organitzacions que la implanten. Aquesta eina permet conèixer el rendiment a base de gasos de l'efecte hivernacle de la organització i dels seus productes. Per tant, aquesta eina ofereix la informació sobre les emisions directes (combustibles) i també indirectes (electricitat, transport, etc)

 • Negotiat públic per contractar empresa implantadora externa. Guanya el negociat l'empresa PLANETING
 • Negociat públic per contractar empresa certificadora. Guanya el negocial l'empresa AENOR

5. Gestió interna AETIB. Aquest projecte neix des de la Gerència de l'AETIB com una necessitat interna de l'empresa per tal de posar ordre i coherència a les diferents actualcions i projectes que desenvolupen les diferents àrees. Tot això va lligat als processos intern que té l'AETIB i que es coordinen i volen certificar juntament amb la ISO 9001.

Durant el segon semestre de l'any 2018 i el gener del 2019 s'ha treballat conjuntament amb l'empresa FUTURVER per fer la parametrització i dotar de contingut la BBDD del programa IDINET. Actualment estam pendents de la signatura electrònica per iniciar el programa.

Més informació: www.qualitataetib.com

 

    

Actualitzat: 5 de febrer de 2019.