Portal Transparència

Canal de denúncies

Administració > Qualitat, serveis i procediments i participació ciutadana > Canals de denúncies

Canal de denúncies tributàries

Denúncies en matèria de consum

Denúncies referents a medicaments i altres productes sanitaris

Denúncies sobre salut ambiental

Tot i que en el nostre ordenament les sol·licituds anònimes no tenen validesa ni produeixen efectes jurídics, posem a la seva disposició, en nom de la transparència, una bústia on adreçar alguna denúncia que, com a ciutadà, vulgui dirigir-nos, la qual serà analitzada per aplicar mesures correctives, si escau.

Bústia: dgtranspa@caib.es

  1. Les respostes facilitades a través de la bústia, tindran caràcter merament informatiu i no tindran efectes vinculants per a l'Administració.
  2. Per raons de confidencialitat, no es facilitaran dades personals des d'aquesta bústia.
  3. Un cop rebuda la consulta, es donarà justificant de recepció a l'adreça de correu per la qual s'ha formulat.

Pot també fer-nos arribar les seves queixes i suggeriments sobre els serveis que es presten per l'Administració de la Comunitat Autònoma per QSSI, queixes i suggeriments.

Els suggeriments es poden fer de forma anònima encara que, per obtenir resposta, caldrà que constin les seves dades.

 

Data d'actualització: 29/10/2020