Torna

Tramitació UDIT

Enviament telemàtic de documents

Aquesta eina permet l’enviament de documents de forma telemàtica per adjuntar-los posteriorment a un tràmit presencial de la Udit. D'aquesta manera ja no és necessària la seva presentació en paper. En els tràmits telemàtics la documentació s'annexa mitjançant còpies digitalitzades dels documents en format pdf.

 iniciar enviament telematic.JPG

 

Poden utilitzar aquesta eina els següents usuaris:

  • Tècnics titulats competents i inspectors d'organisme de control.

Els tipus de documents que es poden trametre es recullen a la següent taula:

Concepte en què actua l'usuari Tipus de document

Tècnic titulat competent (excepte facultatiu d'explotació minera)

Projecte (PRO)

Certificat de direcció d'obra (CDO)

Memòria tècnica de disseny (MTD)

Certificat de la normativa d'aplicació en instal·lacions d'aigua (CNA)

Certificat de xemeneies d'evacuació pdc (CXE)

Certificat dipòsits GLP en un terrat (CDT)

Director facultatiu d'explotació minera

Projecte (PRO)

Certificat de direcció d'obra (CDO)

Pla de labors (PLA)

Document intern de seguretat (DIS)

Document de seguretat i salut (DSS)

Informe de restauració (IRE)

Inspector d'organisme de control

Certificat d'inspecció inicial (OCA)

Informe d'explotació minera (ECA)

Les característiques del sistema són les següents:

  • L'usuari ha de disposar d'un certificat digital, emès per una entitat certificadora reconeguda pel Govern de les Illes Balears ja que l'eina funciona sobre la plataforma de tramitació telemàtica. Per a la correcta instal·lació del certificat podeu contactar amb el telèfon de suport informàtic 012 (fora de les Illes Balears: 971225791)
  • Permet l'enviament de documents visats i no visats.
  • L'enviament telemàtic de documents no és una tramitació. Només consisteix en dipositar en forma d’arxiu digital els documents en un servidor de la CAIB perquè puguin associar-se a l’expedient que s’iniciarà amb posterioritat de forma presencial.
  • S’ha de realitzar una tramesa per a cada tipus de document
  • El format dels documents ha de ser del tipus pdf.
  • El sistema torna un justificant de tramesa telemàtica amb un número de referència que servirà per associar el document a l'expedient presencial que es tramita.
  • Per associar el document a un tràmit presencial s'haura d'aportar en paper el justificant de tramesa telemàtica (model 02.202).