Torna

Tramitació UDIT

INSTRUCCIONS DE COM PRESENTAR UN PROJECTE MINER

S'entén per projecte el conjunt d'estudis i dades preliminars necessaris per a justificar i definir l'explotació, les seves característiques generals, les modificacions substancials, així com les mesures de seguretat previstes.

Tot projecte estarà dirigit i signat per un tècnic titulat competent i serà presentat a l'Autoritat minera competent per a la seva aprovació previ estudi.

Les sol·licituds de drets miners s'han de presentar en suport de paper, degudament foliat i enquadernat, acompanyat d'un índex descriptiu del contingut i en tantes còpies en format digital com l'autoritat minera exigeixi. En tot cas, com a mínim, es presentarà la següent documentació:

TOM I. PROJECTE D'EXPLOTACIÓ

TOM II. PLA DE RESTAURACIÓ

TOM III. ANNEXOS

TOM IV. DOCUMENT SOBRE SEGURETAT I SALUT

TOM V. ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL