Torna

Tramitació UDIT

RECONEIXEMENT D'ACREDITACIONS PROFESSIONALS

convocatoria examens.JPG

Introducció

La normativa en matèria de seguretat industrial estableix en cada reglament específic aquelles situacions que una persona ha d’acreditar per exercir una determinada activitat dins del seu àmbit d’aplicació.  El compliment dels requisits establerts es poden acreditar de diverses maneres en funció de l'activitat a exercir i el reglament que la regula. Com a document de consulta, i sempre en concordança amb els acords de Grup Treball d'Unitat de Mercat, dins de la Conferència Sectorial d’Indústria i PYME, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, la Direcció General de Política Industrial del Govern de les Illes Balears ha confeccionat l’“Annex informatiu de tramitació: requisits per a l'obtenció del certificat de reconeixement de l'acreditació professional” on es poden trobar les situacions descrites als reglament respectius per poder exercir una determinada activitat.

 

Els reglaments que exigeixen que les persones interessades en realitzar les activitats que regulen hagin de sol·licitar, davant l’òrgan competent en matèria d’Indústria en la Comunitat Autònoma on residissin, un document acreditatiu de la seva capacitació són els següents:

  1. Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis;
  2. Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats;
  3. Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions;
  4. Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades
  5. Decret 60 /2007, de 18 de maig, pel qual es regula l’obtenció i la renovació del carnet professional d’operador de maquinària minera mòbil (OMMM).

Per obtenir el carnet o certificat exigit reglamentàriament, s’han de realitzar els tràmits següents:

Especialitat
Tràmit
Instal·lacions tèrmiques en edificis Tràmit 052 o Trámit TNI-141
Manipulació de gasos fluorats Trámit TNI-141
Operador de grua

Tràmit 037

Operador maquinaria minera mòbil Tràmit 038

REQUISITS CONCRETS PER DESENVOLUPAR LES DIFERENTS ESPECIALITATS

Per qualsevol aclariment sobre els requisits concrets per desenvolupar les diferents especialtats, es poden consultar els enllaços següents:

RECONEIXEMENT DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Per qualsevol aclariment sobre reconeixement de l’experiència professional i Formació Professional, es poden consultar els enllaces següents:

           


Consulta individual de les acreditacions professionals que ha emès aquesta Direcció General.