Torna

Tramitació UDIT

RECONEIXEMENT D'ACREDITACIONS PROFESSIONALS

convocatoria examens.JPG

Introducció

La normativa en matèria de seguretat industrial estableix en cada reglament específic aquelles situacions que una persona pot acreditar per exercir una determinada activitat dins del seu àmbit d’aplicació. A pesar que en molts casos l’acreditació d’aquestes situacions són suficients per exercir l’activitat sense haver d’obtenir altres certificacions, la Direcció general de Política Industrial pot emetre, a petició de la persona interessada, un document que reconeix que efectivament aquesta persona compleix amb el requisit o els requisits que el reglament exigeix per poder dur a terme l’activitat. Aquest document es denomina el “Certificat de Reconeixement de l'Acreditació Professional”.
El compliment dels requisits establerts es poden acreditar de diverses maneres en funció de l'activitat a exercir i el reglament que la regula. La Direcció General de Política Industrial ha confeccionat el document “Annex informatiu de tramitació: requisits per a l'obtenció del certificat de reconeixement de l'acreditació professional”. Abans d'exercir cap activitat,  la persona interessada ha de consultar aquest document per confirmar si es troba en alguna de les situacions descrites al reglament per poder exercir la seva activitat professional.
A continuació s'indiquen com s’han d’acreditar, si s’escau, davant la Direcció General de Política Industrial les diferents situacions previstes als reglaments de seguretat industrial per exercir les activitats regulades.

Requisits previs a la tramitació del Certificat de reconeixement de l'acreditació professional

Hi ha diferents maneres d’acreditar que s’està en disposició d’exercir una competència professional, segons les especialitats i els reglaments que les desenvolupen:

titulació universitària

S’ha de presentar, en tot cas i sense excepció, còpia del títol universitari i còpia de l'expedient acadèmic, els quals seran valorats per la Direcció General de Política Industrial. Ocasionalment, si se’n disposa, es pot presentar a més a més la documentació següent:

  1. Jurisprudència consolidada que assigni la atribució professional a la titulació presentada.
  2. Document oficial emès per un òrgan competent en matèria de seguretat industrial que assigni explícitament la competència.
títol de formació professional S’ha de presentar còpia d’alguns dels títols de formació professional que apareixen en l’Annex infomatiu de tramitació.
certificat de professionalitat S’ha de presentar còpia d’alguns dels certificats de professionalitats que apareixen en l’Annex infomatiu de tramitació.
experiència laboral de caràcter tècnic

PDF  Instrucció RI 1/2018, de 10 d'abril, del Director General de Política Industrial sobre la manera d'acreditar l'experiència laboral

Per a les activitats que possibiliten la presentació d’una declaració d’experiència laboral, la justificació d’aquesta experiència s’ha de sol·licitar prèviament a la Direcció General d’Indústria per mitjà del tràmit “Certificats, còpies i informes” amb codi TNI-078.

En aquest cas, s’han de presentar els següents documents:

- PDF  01.020_Sol·licitud de tramitació

- PDF 02.262_Declaració de l'experiència laboral de caràcter tècnic en les matèries que s’indiquen en el Reglament i firmada per l'empresa on s'ha realitzat l'experiència professional

ž - una Vida Laboral.

examen teòric-pràctic

Per a les activitats que possibiliten la superació d’un examen davant la Direcció General de Política Industrial s’ha de tramitar la sol·licitud de presentació a l’examen, per mitjà del tràmit “Sol·licitud d'admissió a examen” amb codi  TNI-079.

En aquest cas, s’han de presentar els següents documents:

ž - PDF  01.020_Sol·licitud de tramitació

žPer a més informació de les convocatòries anuals, els models d’examen i els resultats, accediu a aquest enllaç.

certificació atorgada per entitat acreditada S’ha de presentar còpia de la certificació, atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones, que acreditin explícitament els coneixements reglamentaris.
curs de formació S’ha de presentar el justificant de la superació d’un curs de formació específic, emès per un centre de formació autoritzat als efectes, sobre les matèries objecte del reglament d’aplicació.
combinació de més d’un dels requisits esmentats En el casos que s’exigeixi el compliment de més d’un requisit, se n’han de justificar tots els afectats.

Podeu consultar els requisits concrets segons cada especialitat al següent document: 

PDF Annex informatiu: requisits per al reconeixement de l'acreditació professional

 

Tramitació del certificat de reconeixement de l’acreditació professional

Les persones interessades en obtenir un Certificat de reconeixement de l’acreditació professional de la Direcció General de Política Industrial hauran de dur a terme un dels tràmits indicats en la següent taula segons l’especialitat i la forma d’obtenció de l’acreditació.

Especialitat
Tràmit

   Baixa tensió
   Línies d'alta tensió
   Instal·lacions d'alta tensió
   Operador de calderes
   Instal·lacions frigorífiques
   Instal·lacions tèrmiques en edificis
   Gas
   Productes petrolífers líquids
   Manipulació de gasos fluorats
   Contra incendis

Tràmit 052 o Trámit TNI-141

(Per saber el procediment que heu de tramitar consultau el documentAnnex informatiu de tramitació: requisits per a l'obtenció del certificat d’acreditació professional)

   Operador de grua Tràmit 037
   Operador maquinaria minera mòbil Tràmit 038

Consulta individual dels Certificats de Reconeixement de les acreditacions professionals que ha emès aquesta Direcció General.

Agents de posada en marxa d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de més de 24,4 kW de potència útil o de vitroceràmiques a gas de focs coberts i agents per adequar aparells per canvi de família de gas

Segons l'acord tercer adoptat en data 22 de maig de 2014 pel Grup Treball d'Unitat de Mercat, dins de la Conferència Sectorial d’Indústria i PYME, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (acta 01/2014), els instal·ladors de gas que superin els mòduls formatius MF 1524_2 (posada en marxa i adequació d'aparells a gas) i MF 1525_2 (Manteniment i reparació d'instal·lacions receptores i aparells de gas) es poden considerar habilitats com a agents de posada en marxa d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de més de 24,4 kW de potència útil o de vitroceràmiques a gas de focs coberts i agents per adequar aparells per canvi de família de gas, d'acord amb el que preveu l'apartat 4 de la ITC ICG 09 del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.

Les persones interessades en obtenir un certificat al respecte expedit per la Direcció General de Política Industrial hauran de dur a terme el tràmit TNI-078, aportant documentació acreditativa d’haver superat els mòduls formatius MF 1524_2 i MF 1525_2.