Torna

Tramitació UDIT

RECONEIXEMENT D'ACREDITACIONS PROFESSIONALS

convocatoria examens.JPG

INTRODUCCIÓ

La normativa en matèria de seguretat industrial estableix en cada reglament específic aquelles situacions que una persona ha d’acreditar per exercir una determinada activitat dins del seu àmbit d’aplicació.  El compliment dels requisits establerts es poden acreditar de diverses maneres en funció de l'activitat a exercir i el reglament que la regula. Com a document de consulta, i sempre en concordança amb els acords de Grup Treball d'Unitat de Mercat, dins de la Conferència Sectorial d’Indústria i PYME, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, la Direcció General de Política Industrial del Govern de les Illes Balears ha confeccionat l’“Annex informatiu de tramitació: requisits per a l'obtenció del certificat de reconeixement de l'acreditació professional” on es poden trobar les situacions descrites als reglament respectius per poder exercir una determinada activitat.

 

Els reglaments que exigeixen que les persones interessades en realitzar les activitats que regulen hagin de sol·licitar, davant l’òrgan competent en matèria d’Indústria en la Comunitat Autònoma on residissin, un document acreditatiu de la seva capacitació són els següents:

  1. Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis;
  2. Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats;
  3. Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions;
  4. Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades
  5. Decret 60 /2007, de 18 de maig, pel qual es regula l’obtenció i la renovació del carnet professional d’operador de maquinària minera mòbil (OMMM).

Per obtenir el carnet o certificat exigit reglamentàriament, s’han de realitzar els tràmits següents:

Especialitat
Tràmit
Instal·lacions tèrmiques en edificis Tràmit 052 o Trámit TNI-141
Manipulació de gasos fluorats Trámit TNI-141
Operador de grua

Tràmit 037

Operador maquinaria minera mòbil Tràmit 038

 

REQUISITS CONCRETS PER DESENVOLUPAR LES DIFERENTS ESPECIALITATS

Per qualsevol aclariment sobre els requisits concrets per desenvolupar les diferents especialtats, es poden consultar els enllaços següents:

 

RECONEIXEMENT DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Per qualsevol aclariment sobre reconeixement de l’experiència professional i Formació Professional, es poden consultar els enllaços següents:

 

ACREDITACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PRÈVIA A CURSOS REGLAMENTARIS

Per a les activitats que possibiliten la presentació d’una declaració d’experiència laboral, la justificació d’aquesta experiència s’ha de sol·licitar prèviament a la Direcció General d’Indústria per mitjà del tràmit “Certificats, còpies i informes” amb codi TNI-078.

PDF Instrucció RI 1/2018, de 10 d'abril, del Director General de Política Industrial sobre la manera d'acreditar l'experiència laboral

En aquest cas, s’han de presentar els següents documents:

- PDF  01.020_Sol·licitud de tramitació

- PDF 02.262_Declaració de l'experiència laboral de caràcter tècnic en les matèries que s’indiquen en el Reglament i firmada per l'empresa on s'ha realitzat l'experiència professional

ž - una Vida Laboral.

CERTIFICAT D'EXPERIÈNCIA LABORAL COM A OPERARI CONTRA INCENDIS

El Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, indica, al seu Annex III: Mitjans humans mínims en empreses instal·ladores i mantenidores d'equips i sistemes de protecció contra incendis, punt 2, apartat c) que els treballadors que prestin o hagin prestat serveis com a personal qualificat a la instal·lació i/o manteniment per a cadascun dels sistemes per als quals sol·licita l'habilitació durant almenys 12 mesos, anteriors a l'entrada en vigor d'aquest Reglament, podran sol·licitar certificació acreditativa de la qualificació davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma on resideixin.

La Direcció General de Política Industrial tramitarà aquestes sol·licituds, per a les quals s'haurà d'emplenar el model següent:

justificant experiència laboral operari ci.pdfjustificant experiència laboral operari ci.pdf

Aquesta sol·licitud, juntament amb la vida laboral del treballador, expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social s'ha de presentar mitjançant el tràmit TNI-078: Certificats, còpies, i informes. La taxa, és la associada a “Informes i resolucions”.

Important: Es recorda que aquest model de sol·licitud està adreçat als treballadors que hagin prestat serveis durant almenys 12 mesos, anteriors a l'entrada en vigor del present reglament (el RD 513/2017 va entrar en vigor el 12 de desembre del 2017).


Consulta individual de les acreditacions professionals que ha emès aquesta Direcció General.