Torna

Tramitació UDIT

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL

La normativa en matèria de seguretat industrial estableix en alguns casos la necessitat d'acreditar una competència professional per tal d'exercir una determinada activitat. Aquesta qualificació professional s'acredita amb la possessió de la corresponent titulació universitària o de formació professional que s'estableix per a cada especialitat, o fins i tot, amb reconeixement de la competència professional adquirida per experiència laboral, a excepció dels casos en els que es pugui accedir a la condició de professional superant un examen davant la Direcció General. En aquest darrer cas, s'establexen dues convocatòries d’exàmens cada any que es publiquen mitjançant Resolució del Director General.

La transposició de la directiva de serveis a la normativa de l'Estat espanyol en matèria de seguretat industrial s'ha concretat en l'aprovació dels Reials decrets 249/2010 i 560/2010, que modifica en alguns casos la necessitat de disposar del certificat d'acreditació professional i la vigència dels certificats.

Per altra banda la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, estableix l'obligatorietat per part de les administracions públiques de garantir la llibertat d'establiment i la llibertat de circulació.

A continuació s'indiquen les acreditacions professionals competència d'aquesta Direcció General, així com els requisits que s'han de complir en cada una de les especialitats:

Certificats d'acreditació professional regulada

Baixa tensió
Línies d'alta tensió
Instal·lacions d'alta tensió
Operador de calderes
Frigorista
Instal·lacions tèrmiques en edificis
Gas
Productes petrolífers
Manipulació de gasos fluorats

Conservador d'ascensors

Pàgina Web Fitxa del tràmit TNI-141

 

PDF Annex requisits per a l'acreditació professional

Operador de grua Pàgina Web Fitxa del tràmit 037
Operador maquinaria minera mòbil Pàgina Web Fitxa del tràmit 038


Consulta individual de les acreditacions professionals que disposa aquesta Direcció General.