Torna

Portal del voluntariat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tota persona física que reuneix els següents requisits:

a) Que tenguin caràcter solidari i altruista.

b) Que tenguin una realització lliure i voluntària.

c) Que es duguin a terme sense contraprestació econòmica o material, sens perjudici del possible rescabalament de les despeses que l’acció voluntària els pugui ocasionar, si ho acorden així en el document de compromís.

d) Que es desenvolupin en el si d’una entitat de voluntariat, d’acord amb els seus programes de voluntariat.

e) Que tenguin caràcter complementari de les accions desenvolupades per les administracions, sense substituir les seves obligacions.

f) En cap cas no poden substituir ni amortitzar llocs de feina remunerats.

 

També tenen la consideració d’activitats de voluntariat les següents:

 

a) Les accions concretes i específiques, sempre que es facin en el si d’una entitat de voluntariat en el marc d’un programa de voluntariat.

b) Les que es desenvolupin mitjançant les tecnologies de la informació i comunicació que no requereixin presència física de les persones voluntàries a les entitats de voluntariat.

 

 

Què no té la consideració d’activitat de voluntariat?

 

a) Les aïllades o esporàdiques, periòdiques o no, desenvolupades al marge d’entitats de voluntariat.

b) Les desenvolupades per raons familiars, d’amistat o bon veïnatge.

c) Les desenvolupades en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o de qualsevol altra denominació en què hi hagi una

contraprestació econòmica; tampoc les activitats derivades d’obligacions jurídiques o de mesures judicials.

d) Les beques, amb contraprestació econòmica o sense, en què l’objectiu principal sigui la formació.

e) Els treballs de col·laboració social emmarcats en mesures de foment de l’ocupabilitat.

f) Les pràctiques no laborals i les pràctiques acadèmiques.