SITIBSA

 

Alcudia.png

SITIBSA

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Av. d'Alexandre Rosselló, 13B 1er - 07002 Palma

CIF Q0700675B

DIR3 A04027058

És l'Ens Públic del Govern de les Illes Balears, adscrita a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, que desenvolupa la seva activitat en el camp de la cartografia i la informació territorial.

Entre altres tasques, es dedica a l'elaboració de productes cartogràfics d'alta qualitat i precisió, com mapes, ortofotografies, etc. Cal destacar l'elaboració del Mapa Topogràfic de les Illes Balears, a escala 1:5000, i que té la consideració de cartografia bàsica oficial segons la normativa vigent. També elabora mapes de les zones urbanes, a escala 1:1000 i cartografia temàtica, com ara diferents mapes d'usos del sòl.

Aquesta informació cartogràfica es destina a ser explotada en els moderns Sistemes d'Informació Geogràfica(SIG) que elabora i gestiona la pròpia empresa, i serveix de base per al coneixement, la planificació i la gestió del territori de les Illes Balears.

Per altra banda, SITIBSA és l'òrgan assessor en matèria cartogràfica del Govern i el que proposa la planificació cartogràfica. Així mateix, gestiona el registre de cartografia i assisteix tècnicament els diferents departaments del Govern així com la resta d'administracions públiques que ho sol•licitin.

Decret 27/2014, de 27 de juny, pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat pública empresarial Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears