SITIBSA

Detall Solucions SIG per:

RECURSOS HÍDRICS

Gestió, estudi i planificació dels recursos hídrics

Són molt nombroses les aplicacions dels SIG dins l'àmbit dels la gestió dels recursos hídrics: gestió de les aigües subterrànies, gestió de les aigües superficials, estudis i planificació de recursos, etc.

Mostra d'això és que molts dels treballadors de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears treballen diàriament amb SIG que han estat personalitzats per SITIBSA. Per exemple, tot el sistema de gestió de les concessions i autoritzacions d'explotació d'aigües subterrànies està basat en un sistema d'informació geogràfica.

Alguns exemples dels projectes desenvolupats per SITIBSA són:

  • SIG del cens d'aigües subterrànies i catàleg d'aigües privades

El SIG recull tota la informació geogràfica necessària per realitzar els informes que s'han de generar quan es demana llicència per fer un sondeig o concessió. Disposa de funcions que automatitzen la detecció de quins sondeigs estan a menys de 100 m d'una nova sol·licitud, quin és el cabal màxim i permès segons la unitat hidrogeològica, etc.

  • SIG de dels serveis de construcció i d'aigües superficials

S'ha desenvolupat un SIG per cada servei. El SIG emmagatzema els expedients a una geodatabase i els gestiona amb formularis i eines personalitzades. D'aquesta manera s'editen els trams de torrents i sondeigs en què hi ha actuacions i es relacionen amb les seves dades. També incorpora eines per crear capes extretes de seleccions personalitzades, incorpora altres capes temàtiques que s'hagin generat, etc. Una part important dels projectes fou la generació de capes hidrològiques emprant eines d'anàlisi ràster, com el model de flux acumulat o les conques per a cada tram de torrent.

  • SIG del servei d'estudis i planificació

S'ha elaborat un SIG per recopilar, gestionar i consultar la informació geogràfica del servei (específicament de l'inventari i els expedients) generant gràfics, fulls de camp, etc.

  • Càlcul dels paràmetres principals de cada tram dels torrents de les Illes Balears

Es va generar un mapa de la xarxa hídrica de les Illes Balears on es va tramificar la xarxa i es varen calcular dades com: longitud del tram, cota màxima, cota mínima i cota mitjana del tram, superfície màxima de conca del tram, pendent en percentatge del tram, classificació el sòl per cada tram i ús del sòl per cada tram. El càlcul es va fer emprant funcions d'anàlisi ràster.