SITIBSA

Detall Solucions SIG per:

ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Ordenació del territori, urbanisme i planificació municipal i supramunicipal

Dins aquest àmbit els SIG són molt valuosos tant per proporcionar una descripció acurada de tots els aspectes que configuren el territori present, com també per fer l'avaluació de com una planificació pot afectar al territori en el futur.

El SIG s'ha convertit en una eina imprescindible en la redacció del planejament municipal, redacció d'informes urbanístics, creació d'instruments d'ordenació territorial, etc.

SITIBSA ha participat, entre d'altres, en els següents projectes :

 • MUIB - Mapa Urbanístic de les Illes Balears

  El MUIB suposa una sistematització i harmonització dels planejaments, la creació d'una amplia base de dades de paràmetres urbanístics, recopilació i georeferenciació dels plànols d'ordenació, digitalització vectorial d'aquests plànols, creació de fitxes urbanístiques informatives, desenvolupament d'un visualitzador, etc.).

  Accés al MUIB

 

 • Estudis de la capacitat del sòl vacant

  L'objectiu del projecte és la quantificació del potencial de població en sòl vacant, urbà i urbanitzable de les Illes Balears segons ortofotografia i la normativa vigent a la data de l'estudi diferenciant entre ús residencial i turístic i tipologia edificatòria. Hi ha dades centrades en tres dates diferents: any 2001, 2008/2010 i 2015.

  EstudiSolVacant.jpg

 • SIG de gestió dels expedients d'instal·lacions de temporada en el litoral de les Illes Balears

  El SIG monitoritza els treballs de digitalització dels expedients, facilitant la unió amb la geodatabase, la interpretació visual (mostrant símbols sobre els usos assignats a les instal•lacions de temporada o generant etiquetes amb les dimensions dels elements), les tasques d'impressió (es poden imprimir tots els mapes oficials de forma automàtica), la seva publicació a Internet, etc.

   

  IMG_LITORAL_ct.jpg