SITIBSA

 

Quin és el sistema geodèsic de referència oficial de les Illes Balears?

El REIAL DECRET 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya, té com a objectiu l’adopció del sistema de referència geodèsic global, ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), substituint el sistema de referència regional ED50 (European Datum 1950) sobre el qual s'estava compilant tota la cartografia oficial en l'àmbit de la Península Ibèrica i les Illes Balears, i el sistema REGCAN95 en l'àmbit de les Illes Canàries. Aquests sistemes  permeten una completa integració de la cartografia oficial espanyola amb els sistemes de navegació i la cartografia d'altres països europeus. Així mateix, i en correspondència amb l'anterior, també es disposa l'adopció dels sistemes de representació de coordenades que s'han d'utilitzar per compilar i publicar la cartografia i informació geogràfica oficial segons les seves característiques.

El sistema ETRS89 i REGCAN95 tenen associat l'el•lipsoide GRS80 i estan materialitzats pel marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTE, i les seves densificacions.

Per què s'ha canviat el sistema geodèsic de referència?

El desenvolupament dels sistemes de navegació per satèl•lit han impulsat la creació dels moderns sistemes de referència geodèsics globals, que permeten alta precisió i homogeneïtat per al posicionament i la navegació. Aquest fet ha evidenciat que es necessita un sistema de referència consistent amb els nous sistemes de navegació moderns, lligat a la part estable de la placa continental europea, que permeti que tots els països d'Europa disposin d'una cartografia en un sistema de referència únic i homogeni que sigui relacionable fàcilment amb altres sistemes de referència a nivell mundial. Per això, la Subcomissió EUREF de l'Associació Internacional de Geodèsia (IAG) ha promogut l’adopció del sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) a Europa per donar resposta a tots aquests objectius.

Com es poden transformar correctament dades geogràfiques entre els sistemes de referència ED50 y ETRS89?

Perquè no hi hagi imprecisions en la conversió (en les dues direccions ED50-ETRS89 i ETRS89-ED50) entre els dos sistemes, cal emprar les reixes de transformació realitzades per l'IGN.

La reixa de transformació de dàtum constitueix l'eina oficial per a la transformació de dàtum entre ED50 i ETRS89 a Espanya. Va ser avalada pel Grup de Treball per a la transició a ETRS89 format per totes les comunitats autònomes i els Ministeris de Foment (IGN) i Defensa. Consta de dues reixes, una per a la península i una altra per a Balears. Ambdues reixetes estan en format NTv2. Aquesta transformació conserva topologia, és eficient i contínua amb una grau d'acord d’alguns centímetres sobre tot el territori.

SITIBSA disposa de l'equip de tècnics especialistes i de la tecnologia necessària per a realitzar tot tipus de transformacions de manera eficient i correcta.

Un punt té una latitud i longitud úniques?

No, la latitud i la longitud dependran del dàtum a què facem referència.

En geodèsia, un dàtum és un conjunt format per un punt de referència fonamental en la superfície terrestre i un model associat de la forma de la terra (el•lipsoide de referència) en base als quals es prenen les mesures de posició per definir el sistema de coordenades geogràfic.

Per tant, dàtums diferents originen diferents meridians i equadors origen, depenent de la col•locació en l'espai, mida i forma d'aquests el•lipsoides i, conseqüentment, un punt real de la superfície de la Terra té una latitud i longitud diferent depenent del dàtum a què es faci referència.

Les coordenades vertaderes o terreny d’un punt canvien?

Les coordenades d'un punt poden canviar depenent de la resolució de les mesures. L’avanç i el desenvolupament de la geodèsia han permès obtenir sistemes de referència que aconsegueixen coordenades amb precisions centimètriques i incorporen les deformacions de la Terra causades pel seu caràcter elàstic. Les mesures de les coordenades es van repetint en el temps i, a més, es corregeixen periòdicament pels efectes de la tectònica de plaques, dels moviments locals i regionals, de les marees i de la càrrega atmosfèrica i oceànica. Per tant, obtenim marcs dinàmics que canvien segons les variacions temporals de les coordenades i les velocitats causades per les plaques i els altres efectes de la Terra.

Però el sistema de referència ETRS89, que està basat en els marcs internacionals de referència i que contempla velocitats de plaques, està aturat a l’època 1.989,0. Per tant, les coordenades dels vèrtexs geodèsics no canvien cada any.

Les coordenades UTM sempre estan en el sistema de referència ED50?

No, perquè la projecció Universal Transversa de Mercator és un sistema de projecció cartogràfica que permet la transformació entre latituds i longituds geodèsiques i coordenades planes de qualsevol dàtum. Per tant, podem tenir coordenades UTM en el sistema de referència ED50 i coordenades UTM en el sistema de referència ETRS89.