Torna

Simplificació documental

MODELS A DISPOSICIÓ DE LA CIUTADANIA

 

On es poden trobar els models?

Els models documentals són a disposició de tothom a la seu electrònica, els inventaris de procediments i a les oficines de registre de l'Administració de la CAIB.

Models a disposició de la ciutadania en relació a la simplificació documental

Fins que els models d'inici dels diversos procediments de l'Administració de la CAIB no s'adaptin al Decret 6/2013, la persona interessada pot acompanyar la seva sol·licitud amb els models que consideri adients, a l'efecte de facilitar l'exercici del dret a no presentar documentació, així com donar el consentiment necessari en relació a l'accés a dades de caràcter personal. 

 

 A) Model de sol·licitud general, la ciutadania pot emprar aquest model de sol·licitud general adaptat al Decret 6/2013 en cas que no trobi dins l'inventari, el procediment o el model de sol·licitud d'inici del tràmit que vol iniciar.

Model: Model de sol·licitud general  PDF  Editor de Text  

 

 B) Quan el model de sol·licitud d'inici del procediment no es troba adaptat al Decret 6/2013, es poden fer servir els documents complementaris següents:

 1) Donar el consentiment per a l'accés telemàtic de l'Administració a les seves dades, en els supòsits previstos al Catàleg de simplificació documental: dades del DNI, de residència i la certificació de estar al corrent de les deutes amb la CAIB, a l'efecte de no tenir que presentar aquests documents.

Model: Autorització per a l'accés i verificació de dades per part de l'Administració CAIB (dades i documents previstos al Catàleg de simplificació documental) PDF  Editor de Text 

2) Identificar la documentació en poder de l'Administració o el Codi segur de verificació, en el supòsit del document electrònic, a l'efecte de no tenir que presentar novament la documentació. 

Model: Comunicació identificativa de la documentació en poder de l'Administració PDF  Editor de Text

3) Declarar la veracitat de les dades bancàries aportades, a l'efecte d'ingrés de quanties derivades de resolucions de subvencions, retribucions o similars. Aquesta declaració substitueix el model TG02 (al qual el director de la seu bancària certificava les dades de la compta de la persona interessada) i inclou el codi IBAN del compte.

Model: Declaració  responsable de veracitat de les dades bancàries aportades PDF  Editor de Text