Torna

Simplificació documental

CATÀLEG DE SIMPLIFICACIÓ DOCUMENTAL DE LA CAIB

 

El Catàleg de simplificació documental de la CAIB s'ha publicat a l'annex 2 del Decret 6/2013.

El Decret recull la primera relació de documents dels quals s'ha suprimit la obligació que la ciutadania els presenti o si n'ha substituït la presentació per una declaració responsable de veracitat de les dades aportades, de tots els procediments administratius de la CAIB, en les condicions que estableix el mateix Decret.

Enllaç: Catàleg de simplificació documental (pdf)

En la primera relació destaca la supressió de l'obligació d'adjuntar a la documentació la còpia del DNI, atès que l'instructor del procediment pot comprovar les dades directament als arxius de la Direcció General de la Policia.

També s'inclou la consulta de les dades de residència que cedeix l'Institut Nacional d'Estadística, i, com a conseqüència de la signatura del conveni d'interoperabilitat de les Illes Balears, les dades d'empadronament dels ajuntaments que figuren en aquest enllaç: municipis cedents de dades padronals.

Es reconeix per a tots els procediments de la CAIB, que el requereixen, la supressió de l'obligació de presentar les dades acreditatives del compliment d'obligacions tributàries i no-existència de deutes amb la CAIB, atès que aquestes dades es poden obtenir directament dels arxius comptables de l'Administració autonòmica. Aquestes acreditacions són prou rellevants en matèria de contractació administrativa i de subvencions.

Finalment, es dóna la possibilitat de substituir el document bancari que justifica les dades del compte bancari de la persona interessada (a l'efecte d'ingrés de quanties derivades de resolucions de subvencions, retribucions o similars), conegut en l'àmbit administratiu com el TG002, per una declaració responsable de la veracitat de les dades aportades.

Enllaç: Models a disposició de la ciutadania

 

Més endavant, poden afegir-se al Catàleg noves dades i documents?

Està previst afegir noves dades i documents al Catàleg. De fet, el Decret 6/2013 estableix el Catàleg de simplificació document com un instrument dinàmic.

Incrementar la relació del Catàleg està previst com a element destacat de la reducció de càrregues administratives, dins de les mesures de simplificació administrativa i de desenvolupament de l'Administració electrònica.