Torna

Servei de Formació

 

Taxes del servei

El 30 de desembre de 2015 es va publicar al BOIB número 189, la Llei 12/2015 de 29 de desembre de pressuposts generals la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016, en la qual s’ha afegit el capítol XXVII de Taxa pels serveis administratius de gestió de les sol•licituds d’acreditació d’activitats de formació continuada de les professions sanitàries:

Acreditació d’activitats de formació continuada de les professions sanitàries
Concepte R26
Sol·licitud d’acreditació per una activitat formativa presencial, en primera edició go.gif
Sol·licitud d’acreditació per una activitat formativa no presencial o mixta, en primera edició go.gif
Sol·licitud d’acreditació per edicions successives d’activitats formatives presencials, no presencials o mixtes go.gif


La taxa es merita en el moment en què es presenti la sol•licitud del servei o l’activitat que constitueix el fet imposable i no s’iniciarà l’actuació administrativa mentre no es faci l’ ingrés de l’autoliquidació corresponent (pagament), que s’ha d’adjuntar a la sol•licitud. Aquestes taxes son aplicables des de l’1 de gener de 2016.

Queden exemptes del pagament de la taxa les actuacions administratives dirigides a acreditar les activitats de formació continuada que tenguin per destinataris els professionals sanitaris, que sol•licitin:

a) Els organismes i les entitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic, sempre que les persones destinatàries no hagin de pagar matrícula per aquestes activitats formatives.

b) Les organitzacions sindicals i els col•legis professionals de les Illes Balears, sempre que les activitats formatives que vulguin acreditar formin part d’un pla de formació continuada de les professions sanitàries i les persones destinatàries no n’hagin de pagar matrícula.

Altres taxes del servei de formació sanitària
Concepte
Acreditació i registre d’Entitats Formadores en DESA go.gif
Reconeixement de títols de formació professional sanitàries a ciutadans de l’ Unió Europea o dels països signants de l’Acord sobre l’espai econòmic únic europeu go.gif
Reconeixement d’ interès sanitari go.gif
Certificat definitiu de Psicòleg General Sanitari go.gif
Sol·licitud d’assaigs clínics amb medicaments(CEIC IB implicat), realització estudis postautorització, observacionals o epidemiològics go.gif
Sol·licitud d’autorització d’assaigs clínics amb medicaments (CEIC actua com a referència) go.gif


Per a més informació, posau-vos en contacte amb:
Mª Nieves Monroy Fuenmayor
Cap de Servei de Formació Sanitària
mlnmonroy@dgsanita.caib.es
telf. 971179525