Torna

Servei de Formació

Taxes del servei

El 30 de desembre de 2015 es va publicar al BOIB número 189, la Llei 12/2015 de 29 de desembre de pressuposts generals la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016, en la qual s’ha afegit el capítol XXVII de Taxa pels serveis administratius de gestió de les sol•licituds d’acreditació d’activitats de formació continuada de les professions sanitàries:

Acreditació d’activitats de formació continuada de les professions sanitàries
Concepte R26
Import
Sol·licitud d’acreditació per una activitat formativa presencial, en primera edició go.gif
36,79 €
Sol·licitud d’acreditació per una activitat formativa no presencial o mixta, en primera edició go.gif
41,46 €
Sol·licitud d’acreditació per edicions successives d’activitats formatives presencials, no presencials o mixtes go.gif
29,34 €


La taxa es merita en el moment en què es presenti la sol•licitud del servei o l’activitat que constitueix el fet imposable i no s’iniciarà l’actuació administrativa mentre no es faci l’ ingrés de l’autoliquidació corresponent (pagament), que s’ha d’adjuntar a la sol•licitud. Aquestes taxes son aplicables des de l’1 de gener de 2016.

Queden exemptes del pagament de la taxa les actuacions administratives dirigides a acreditar les activitats de formació continuada que tenguin per destinataris els professionals sanitaris, que sol•licitin:

a) Els organismes i les entitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic, sempre que les persones destinatàries no hagin de pagar matrícula per aquestes activitats formatives.

b) Les organitzacions sindicals i els col•legis professionals de les Illes Balears, sempre que les activitats formatives que vulguin acreditar formin part d’un pla de formació continuada de les professions sanitàries i les persones destinatàries no n’hagin de pagar matrícula.

Altres taxes del servei de formació sanitària
Concepte
Import
Acreditació i registre d’Entitats Formadores en DESA go.gif
88,35 €
Reconeixement de títols de formació professional sanitàries a ciutadans de l’ Unió Europea o dels països signants de l’Acord sobre l’espai econòmic únic europeu go.gif
50,45 €
Reconeixement d’ interès sanitari go.gif
50,45 €
Certificat definitiu de Psicòleg General Sanitari go.gif
26,40 €
Sol·licitud d’assaigs clínics amb medicaments(CEIC IB implicat), realització estudis postautorització, observacionals o epidemiològics go.gif
614,56 €
Sol·licitud d’autorització d’assaigs clínics amb medicaments (CEIC actua com a referència) go.gif
784,48 €


Per a més informació, posau-vos en contacte amb:
Mª Nieves Monroy Fuenmayor
Cap de Servei de Formació Sanitària
mlnmonroy@dgsanita.caib.es
telf. 971179525