Torna

Servei de Comunitat Educativa


TASQUES FI DE CURS 2018-19

Hem recollit aquelles tasques de fi de curs que des dels centres ens heu d’enviar al Servei de Comunitat Educativa.

Hi ha tasques que s’han de realitzar a traves del GestiB o bé d’acord als annexes que hi ha penjats a la nostra pàgina web

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/pagina_dinici-85887/?campa=yes,

els quals els heu d’enviar al correu electrònic sce@dgice.caib.es

Vos remetem link de cada tasca a l’apartat corresponent.

CC i Centres públics:

1. Ajuts de menjador (enviar annex corresponent)

Heu d’enviar les justificacions d’ajuda de menjador del curs 2018-19, abans del 16 de juliol d’acord amb


Annex 3- Rebut ajuts

Annex 4- Ajuts rebutjats


Abans del dia 16 de juliol heu d’enviar certificat relatiu a les sol·licituds del nou curs 2019-20, en què constin els acords del consell escolar, així com la relació d’alumnes que han presentat sol·licitud per ser-ne beneficiaris per donar compliment al punt Dotzè de la Resolució dels Ajuts (BOIB núm. 73, d’1 de juny, de 2019), on hi ha de constar:


La relació, per codi, dels alumnes que es consideri que tenen dret a rebre l’ajut, amb la puntuació corresponent.
La relació, per codi, dels alumnes que no compleixin els requisits per ser beneficiaris i els motius que ho justifiquin.


2. Voluntariat educatiu (enviar annexes corresponents)

Els centres que han tengut voluntaris educatius al llarg del curs 2018-19, abans del 16 de juliol, han d’enviar la següent documentació:


ANNEX 6 Informe favorable
Annex 5a_Compensació de despeses dels voluntaris APIMA

Annex 5b_Compensació de despeses dels voluntaris CENTRE


Centres públics

1. Transport escolar

Les famílies han d’emplenar l’imprés de sol·licitud (annex segons situació) de transport escolar i entregar-ho al centre.
És important destacar a les famílies el compromís de fer com a mínim ús del servei un 70% dels trajectes.

 
Annex 1_Sol·licitud de transport escolar_Ensenyaments obligatoris
Annex 2_Sol·licitud de transport escolar_Ensenyaments no obligatoris
Annex 3_Sol·licitud de transport escolar adaptat

Annex4_Autorització de dades personals per al transport escolar adaptat


Els centres també han de presentar una vegada acabada la matriculació les sol·licituds de noves aturades, si n’és el cas.
Han d’ introduir al GESTIB tota la informació relativa a aquest apartat.


2. Escola Matinera (enviar annexes)

Enviar la sol·licitud d’escola matinera i l’aprovació del Consell Escolar pel curs 2019-20, abans del 16 de juliol
Enviar Memòria Escola Matinera del curs 2018-19


Annex I_Sol·licitud Escola Matinera

Annex II_Memòria Escola Matinera


Els centres que obren l’escola matinera per primera vegada a més han d’enviar el projecte de l’escola matinera.


3. Fons Escolar d’Emergència Social (enviar annexes)

Enviar memòria justificativa del programa.
Enviar copia de l’informe comptable del Programa Fons Escolar d’Emergència Social del programa ECOIB del curs 2018-19.

Annex II_Memòria FEES


4. Gratificacions professorat ( introduir al GESTIB)

Heu d’introduïr al GESTIB, abans del 16 de juliol, dins el curs 2018-2019 a la pestanya Centre-Fitxa del Centre-Serveis educatius complementaris:


a) Preu diari del servei de menjador, nombre total de dies de menjador i mitjana d’alumnes del servei de menjador.

b) En l’apartat Escola Matinera heu d’introduir la mitjana trimestral d’usuaris.

c) I per últim el Professorat encarregat amb el nombre de dies que han prestat aquests serveis d’escola matinera i/o menjador escolar.


* Recordar-vos que sols es tendran en compte a l’hora de gestionar el pagament el professorat que hagiu introduit en termini.