Torna

Servei de Comunitat Educativa

Renovació Consells Escolars 21-22

Instruccions de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 7 de setembre de 2021 per a la renovació dels consells escolars de centres docents públics i de centres docents privats concertats

ANNEX I Composició Consells Escolars 2021-2022

ANNEX II Calendari 2021-2022

ANNEX III Resum de normativa aplicable

ANNEX IV A-Centres que han de renovar (renovaren el curs 18-19 i els tocava el 2020-21 que se varen ajornar)

ANNEX IV B-RELACIÓ ORIENTATIVA CENTRES ELECCIONS 2021-22

IMPORTANT

ATENCIÓ: Heu d’introduir les dades de cada procés electoral dins el curs corresponent. En el cas de les eleccions de 2020-21, haureu de posar com a data de les eleccions 31 d’agost de 2021 perquè el GestIB no admet una data posterior.
Recordau que les actes de la junta electoral, amb les dates correctes, s’han de custodiar al centre, no s’ha d’enviar documentació a la Conselleria.

RECORDAU QUE:

- El cens, per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294 de 6 de desembre de 2018), així com qualsevol informació que contingui dades personals, no es pot publicar a cap lloc web d'internet (xarxes socials, blogs del centre, etcètera), sinó que s'ha d'exposar en paper a un tauló d'anuncis del centre i sense que surtin els números del document d'identitat complets (el GESTIB us dona l'opció de posar DNI parcial).

- A l'annex 3 trobareu la relació dels documents de la normativa que expliquen el procés d'elecció i renovació dels consells escolars per a cada tipologia de centre.

- La majoria de casos particulars i situacions pròpies de cada centre, es poden resoldre consultant el ROC corresponent.