Torna

Servei de Comunitat Educativa

Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació amb les cafeteries dels IES, el servei escolar de menjador

Intruccions curs 2016-2017

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10501/581439/resolucio-del-director-general-d-innovacio-i-comun

Instruccions curs 2017-2018

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10677/596611/resolucio-del-director-general-d-innovacio-i-comun