Torna

Servei de Comunitat Educativa

DOCUMENTACIÓ I CENS D’ASSOCIACIONS D’ALUMNAT


La Conselleria d’Educació i Formació Professional compta amb un cens de les associacions d’alumnat segons estableix el Decret 187/2003, de 28 de novembre (BOIB núm. 169, de sis de desembre de 2003).


En primer moment, i una vegada constituïda l’associació, cal registrar-la al Registre d’Associacions de la Conselleria de Presidència així com s’estableix en el RD 949/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions.

És un cop fet aquest primer registre quan es farà la inscripció al Cens de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.


Els documents necessaris per inscriure una associació d’alumnes en aquest cens són:

S’ha d’entregar tota aquesta documentació a la Secretaria del vostre centre; des de la qual es farà arribar una còpia per VALIB a la Conselleria, a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa; o bé per mitjà de Registre electrònic en el cas dels centres de titularitat privada i concertada.


En compte! D’acord amb l’article 6 del Decret 187/2003, a l’acta fundacional ha de constar la signatura, com a mínim, d’un 5% dels alumnes del centre amb dret a associar-se i, en tot cas, per un mínim de cinc.


CANVI DE JUNTA

La comunicació d’un canvi dels membres de la junta directiva de l’associació s’ha de comunicar per mitjà del mateix procediment adjuntant els següents documents: