Torna

Seguretat alimentària

Queixes i suggeriments

 
Què és una queixa?

Una queixa és una manifestació o una declaració efectuada per una ciutadà o una ciutadana en que es fa constar la disconformitat  amb la prestació dels serveis públics, especialment sobre els retards, les desatencions o qualsevol altra anomalia en el funcionament.

Què és un suggeriment?

Un suggeriment és una proposta realitzada per un ciutadà o una ciutadana amb l’objectiu de millorar la qualitat de la prestació dels serveis publics
Les queixes formulades d’acord amb el que preveu el Decret 82/2009 no tindran, en cap cas, la qualificació de recursos administratius ni reclamacions en via administrativa, i el fet que s’interposin no paralitzarà els terminis que estableix la normativa vigent. La formulació de queixes no impedirà ni condicionarà, de cap manera, l’exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercitar les persones que hi figuren com a interessades.

Quina informació ha de contenir una queixa?

  • Identificació de la persona física o jurídica que presenta la queixa
  • Descripció succinta dels fets objecte de la queixa
  • Designació del mitjà seleccionat per rebre la resposta (fax, correu electrònic o postal)

Quina informació ha de contenir un suggeriment?

  •  Breu descripció del fet

On es poden presentar les queixes i els suggeriments?

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
C/ Jesús, 38 A - 07010- Palma

CENTRE COMARCAL D'INCA
C/ Ramon Desbrull, 73 - 07300 - Inca

CENTRE COMARCAL DE MANACOR
Camí de Bandris, s/n - 07500 - Manacor

CENTRE INSULAR DE MENORCA
C/ Josep M. Cuadrado, 17 - 07703- Maó

CENTRE INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
Via Romana, 81 - 07800 - Eivissa

Normativa aplicable

Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.