Torna

Sanitat vegetal

Registre sobre l'ús de productes fitosanitaris 

 

L'Ordre APA/326/2007, de 9 febrer (BOE 43/07), per la qual s'estableixen les obligacions de les persones titulars d'explo-tacions agrícoles o forestals en matèria de registre de la infor-mació sobre l'ús de productes fitosanitaris, entra en vigor el 20 de maig d'enguany.

Aquesta Ordre obliga els titulars d'explotacions agrícoles o forestals que produeixin aliments o pinsos (agricultors) a dur un registre en paper o en suport informàtic amb les dades següents:

  Per a cada tractament plaguicida que es faci:

- Cultiu, producte recol·lectat, local o mitjà de transport tractat.
- Plaga o mala herba motiu del tractament.
- Producte utilitzat, nom comercial i número de registre.

   Per a cada anàlisi de plaguicida que faci l'agricultor voluntà-riament o per exigència del sistema de producció que segueix:

- Cultiu o producte mostrejat.
- Substàncies actives detectades.
- Número del full d'anàlisi i del laboratori que l'ha fet.

  Per a cada producte vegetal o partida de la collita comercia-litzada:

- Producte vegetal.
- Quantitat del producte expedida.
- Nom i adreça del client o receptor.

Aquest registre s'ha de mantenir a disposició de les autoritats competents durant dos anys a partir de l'acabament de la campanya. En aquest període els agricultors han de conservar els documents acreditatius de les compres dels productes fito-sanitaris, els contractes amb les empreses de tractament, la documentació de les anàlisis que s'han fet, els albarans i les factures de venda, a més de la relació de parcel·les que inte-gren l'explotació identificades mitjançant el sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC).

Models de registre:
Podeu descarregar aquí tres models de les fitxes  que els professionals de l'agricultura i la silvicultura han d'emplenar, quan sigui procedent, per a cada finca o parcel·la.

  model fitxa_tractaments

-   model_fitxa_anàlisi

-   model_fitxa_collita