Torna

Sanitat vegetal

Qui pot ser assessor en GIP

L'assessor en la gestió integrada de plagues es configura com un especialista universitari o de formació professional superior, amb una titulació habilitant segons es detalla a l'annex II del RD 1311/2012. Actualment, les clarament habilitants són les d'enginyer agrònom, enginyer tècnic agrícola, enginyer forestal (de forests), enginyer tècnic forestal, tècnic superior en paisatgisme i medi rural i la de tècnic superior en gestió forestal i del medi natural.

 

Els assessors en GIP han d'obtenir reconeixement oficial i s'han d'inscriure al Registre oficial de productors i d'operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO).