Torna

Sanitat vegetal

Introducció

En aquesta secció de la web trobéssiu informació sobre l'ús i la comercialització dels productes fitosanitaris.

S'ha de tenir en compte que es tracta de productes que impliquen un risc toxicològic i mediambiental, pel que el seu ús, manipulació o venda requereix que es posseeixi un Carnet de Manipulador específic.

Així mateix, existeixen dos registres relacionats amb els productes fitosanitaris en els quals han d'estar registrat en cas de:

  • Les fàbriques de plaguicides, els locals en els quals s'emmagatzemin o comercialitzin plaguicides i les instal·lacions destinades a realitzar tractaments amb ells, així com els aplicadors i les empreses de tractaments amb plaguicides.
  • Els titulars d'explotacions agrícoles o forestals que produeixin aliments o pinsos (agricultors).

D'altra banda, la legislació que regula les autoritzacions de comercialització i ús de les diferents substàncies actives sofreix coniínus canvis, pel que aquí podreu consultar en la seva versió online el Registre de Productes Fitosanitaris del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, M.A.P.A.

Així mateix, tindreu accès a SIGFITO, el sistema integral autoritzat per a la retirada envasos buits.

Finalment hem inclòs un enllaç a l'última actualització de la Llista Única Europea (Directiva 91/414 CEE).