Torna

Sanitat vegetal

Introducció

El pròxim 1 de gener de 2014 serà d'aplicació la gestió integrada de plagues, una part més de les disposicions que desplega el Real decret 1311/2012 pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitarisReal decret 1311/2012 pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris BOE-A-2012-11605.pdf


En sentit ampli, els professionals agraris queden obligats a controlar les plagues dels vegetals tenint en compte els principis generals de la gestió integrada de plagues (GIP). És a dir, per tractar una plaga, s'han d'aplicar pràctiques amb baix consum de productes fitosanitaris, prioritzant quan sigui possible els mètodes no químics, amb l'objectiu de reduir riscos per a la salut humana i el medi ambient.

 

Això es concreta en que les explotacions agràries han de contractar l'assessorament en GIP llevat que:

  •  ja estiguin reconegudes per algun sistema de producció de qualitat certificada (agricultura ecològica, producció integrada o d'altres sistemes de producció de qualitat certificada), o
  • que estiguin agrupades en ATRIA o en ADV reconegudes oficialment, o
  • que estiguin exemptes perquè per les pròpies característiques de l'explotació comporti una baixa utilització de productes fitosanitaris. Seguidament es mostren alguns exemples, però es pot consultar la relació completa per internet a la web del MAGRAMA o en l'adreça següent: (feu click)